wykazy 2014

1. 2014-01-20 W Y K A Z NR 32 / 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka gm. Otmuchów, działka nr 46/2 obszaru 0,1794 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe –B oraz grunty rolne klasy IIIb, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym mieszczącym 4 lokale mieszkalne

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   150 /2013   z dnia  12 grudnia  2013 r.

 

W Y K A Z   NR    32 / 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka  gm. Otmuchów, działka nr 46/2 obszaru 0,1794 ha stanowiąca  tereny mieszkaniowe –B oraz grunty rolne klasy IIIb,  arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym   mieszczącym 4 lokale mieszkalne.

Nieruchomości stanowi własność Gminy Otmuchów zbywana jest w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.  

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,09 m 2 ,  składający się z jednego pokoju, kuchni,  łazienki, z wc oraz p. pokoju . Lokal posiada pomieszczenie przynależne:

- piwnicę o pow. 10,29 m 2,

- komórkę gospodarczą o pow. 4,93 m2 .

Grunt pod budynkiem w udziale 2512/10 000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1 .

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00032630/2   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady  Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr21, poz. 182) , z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 46/2   obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 73 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt trzy) w tym wartość udziału w gruncie w 2512/10000 cz. wynosi – 11 000,00 zł słownie: (jedenaście tysięcy).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu nr 1.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-22 08:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 08:10Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

2. 2014-01-20 W Y K A Z NR 33 / 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   150 /2013   z dnia  12 grudnia  2013 r.

 

W Y K A Z   NR    33 / 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka  gm. Otmuchów, działka nr 46/2 obszaru 0,1794 ha stanowiąca  tereny mieszkaniowe –B oraz grunty rolne klasy III b,  arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym   mieszczącym 4 lokale mieszkalne.

Nieruchomości stanowi własność Gminy Otmuchów zbywana jest w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.  

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 47,75 m 2 ,  składający się z jednego pokoju, kuchni,  łazienki,  oraz p. pokoju .Wc na korytarzu.

 Lokal posiada pomieszczenie przynależne:

- komórka gospodarcza o pow. 4,05 m2 zlokalizowana na nieruchomości.

Grunt pod budynkiem w udziale 1825/10 000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3 .

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00032630/2   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady  Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr21, poz. 182) , z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 46/2   obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 62 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące) w tym wartość udziału w gruncie w 1825/10000 cz. wynosi – 8 000,00 zł słownie: (osiem tysięcy).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu nr 3.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-22 08:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 08:12Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

3.2014-01-20 W Y K A Z NR 34 / 2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka gm. Otmuchów, działka nr 46/2 obszaru 0,1794 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe –B oraz grunty rolne klasy III b, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym mieszczącym 4 lokale mieszkalne

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   150 /2013   z dnia  12 grudnia  2013 r.

 

W Y K A Z   NR    34 / 2013

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka  gm. Otmuchów, działka nr 46/2 obszaru 0,1794 ha stanowiąca  tereny mieszkaniowe –B oraz grunty rolne klasy III b,  arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym   mieszczącym 4 lokale mieszkalne.

Nieruchomości stanowi własność Gminy Otmuchów zbywana jest w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.  

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 86,08 m 2 ,  składający się z czterech pokoi, kuchni,  łazienki z wc,  p. pokoju, schowka .

 Lokal posiada pomieszczenie przynależne:

- komórka o pow. 9,24 m 2

- komórka gospodarcza o pow. 5,75 m2 ,

zlokalizowane na nieruchomości.

Grunt pod budynkiem oraz udział w częściach wspólnych budynku , które nie służą wyłącznie do własności lokalu w udziale  3561/10 000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4 .

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00032630/2   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady  Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr21, poz. 182) , z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana działka nr 46/2   obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 90 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym wartość udziału w gruncie w 3561/10000 cz. wynosi – 16 000,00 zł słownie: ( szesnaście tysięcy).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu nr 4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-20 08:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 08:15Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 9/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.– obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, działka nr 915/2 i 916/2 łącznego obszaru 0,5814 ha stanowiące użytek – gruntu orne klasy R III b i R IV b arkusz mapy- 12, stanowiąca użytki rolne. Nieruchomość obejmująca działki 915/2 i 916/2 zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym i zadrzewionym oraz drogi krajowej nr 46.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr   10 /2014   z dnia  22 stycznia  2014 r.

W Y K A Z   NR    9/ 2014
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )     Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl  
I.    Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, działka nr 915/2 i 916/2 łącznego  obszaru 0,5814 ha stanowiące użytek –  gruntu orne klasy R III b i R IV b arkusz mapy- 12, stanowiąca użytki rolne. Nieruchomość obejmująca działki 915/2 i 916/2 zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym i zadrzewionym oraz drogi krajowej nr 46.
II.    Przedmiotem sprzedaży są działki nr 915/2 i 916/2 łącznego  obszaru 0,5814 ha będące własnością Gminy Otmuchów stanowiące  użytek –  gruntu orne klasy R III b i R IV b arkusz mapy- 12.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta
Kw nr OP1N 00045593/4   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.    
III.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013r, poz. 647 z  zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. działki nr 915/2 i 916/2  – obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów użytków rolnych.
        IV. Wartość nieruchomości  wynosi  netto 25 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset  złotych).
        V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem
zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz ze zmiana wpisu w KW ponosi nabywca.

        VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:
Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: 2014-01-27
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-27 08:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 10:20Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 1/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.– obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, działka nr 104 obszaru 0,1000 ha stanowiąca użytek – tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   8 /2014   z dnia  16 stycznia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    1/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, działka nr 104 obszaru 0,1000 ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką  stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 33,17 m 2 ,  składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarki.

Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego.

Grunt pod budynkiem w udziale 128/1000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00047386/4  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. Zabudowana  działka  nr 104  obręb geodezyjny Nieradowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów obiektów i urządzeń produkcji i obsługi gospodarki rolnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 128/1000 cz. wynosi – 3 000,00 zł słownie: (trzy tysiące).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-28 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 10:17Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 2/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.– obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, działka nr 2 obszaru 0,4700 ha stanowiąca użytek – droga- dr , arkusz mapy- 1, stanowiąca drogę gruntową nieutwardzoną. Działka od strony południowej i północnej sąsiaduje z gruntami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo. Od wschodniej strony graniczy z droga gruntową nr 37 i gruntami rolnymi. Od strony zachodniej działka graniczy z drogą asfaltową.

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   8 /2014   z dnia  16 stycznia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    2/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

 1. I.                   Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, działka nr 2 obszaru 0,4700 ha stanowiąca użytek –  droga- dr , arkusz mapy- 1, stanowiąca drogę gruntową nieutwardzoną. Działka od strony południowej i północnej sąsiaduje z gruntami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo. Od wschodniej strony graniczy z droga gruntową nr 37 i gruntami rolnymi. Od strony zachodniej działka graniczy z drogą asfaltową.
 2. II.                Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 2 AM-1 obszaru 0.4700 ha w Nieradowicach gm. Otmuchów stanowiąca drogę śródpolną -gruntową.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00056024/5  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

 

        III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana  działka  nr 2  obręb geodezyjny Nieradowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

 

        IV. Wartość nieruchomości  wynosi   25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

        V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

        VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań, na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich działek rolnych.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-28 10:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 10:18Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 3/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.– obręb geodezyjny 0005 GORASZOWICE gm. Otmuchów, działka nr 168 obszaru 1,3500 ha stanowiąca użytek – droga- dr , arkusz mapy- 2, stanowiąca drogę gruntową nieutwardzoną. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolniczym.

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   8 /2014   z dnia  16 stycznia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    3/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

 1. I.                   Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0005 GORASZOWICE gm. Otmuchów, działka nr 168 obszaru 1,3500 ha stanowiąca użytek –  droga- dr , arkusz mapy- 2, stanowiąca drogę gruntową nieutwardzoną. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolniczym.
 2. II.                Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 168, AM-2, obszaru 1,35 ha , obręb geodezyjny  Goraszowice miejscowość  Rysiowice  gm. Otmuchów stanowiąca drogę śródpolną -gruntową.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00045591/0  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

 

        III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. niezabudowana  działka  nr 168  obręb geodezyjny Goraszowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

        IV. Wartość nieruchomości netto wynosi   40 000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

        V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz ze zmiana wpisu w KW ponosi nabywca.

        VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu ograniczonego , na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich działek rolnych.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-28 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 10:18Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 4/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.– obręb geodezyjny 0005 GORASZOWICE gm. Otmuchów, działka nr 169 obszaru 0,2400 ha stanowiąca użytek – droga- dr , arkusz mapy- 2, stanowiąca drogę gruntową nieutwardzoną. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolniczym.

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   8 /2014   z dnia  16 stycznia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    4/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 1. I.                   Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0005 GORASZOWICE gm. Otmuchów, działka nr 169 obszaru 0,2400 ha stanowiąca użytek –  droga- dr , arkusz mapy- 2, stanowiąca drogę gruntową nieutwardzoną. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolniczym.
 2. II.                Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 169, AM-2, obszaru 0,24 ha , obręb geodezyjny  Goraszowice miejscowość  Rysiowice  gm. Otmuchów stanowiąca drogę śródpolną -gruntową.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00045591/0  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

 

        III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. niezabudowana  działka  nr 169 obręb geodezyjny Goraszowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

        IV. Wartość nieruchomości  wynosi  netto 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych).

        V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz ze zmiana wpisu w KW ponosi nabywca.

 

        VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań , na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich działek rolnych.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-28 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 10:19Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 5/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży . – obręb geodezyjny 0020, Nieradowice, gmina Otmuchów , działka nr 102/1, obszaru 0,1066 ha stanowiąca teren rekreacyjno- wypoczynkowy – Bz , arkusz mapy- 2, teren niezabudowany – pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną zgodnie z decyzją nr 52/13 o warunkach zabudowy z dnia 11 lipca 2013 r.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  8/2014   z dnia  16 stycznia  2014 r.

 

 

W Y K A Z   NR    5/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020, Nieradowice, gmina  Otmuchów , działka nr 102/1,  obszaru 0,1066 ha stanowiąca teren rekreacyjno- wypoczynkowy – Bz , arkusz mapy- 2, teren niezabudowany – pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną zgodnie z decyzją nr 52/13 o warunkach zabudowy z dnia 11 lipca 2013 r.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00062515/9  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.   

  Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji nr 52/13 o warunkach zabudowy z dnia 11 lipca 2013 r.

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

2. Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

    Działka posiada dostęp do drogi publicznej.  

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 102/1 poł. w Nieradowicach  przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym- jednorodzinnym z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. szambem wybieralnym lub przydomową oczyszczalnią ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzją Nr 52/13.  

III. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr  102/1  w Nieradowicach  wynosi – 30 000,00 zł słownie: ( trzydzieści  tysięcy ).

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego.

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-28 10:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 10:19Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 6/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży . – obręb geodezyjny 0020, Nieradowice, gmina Otmuchów , działka nr 102/2, obszaru 0,1186 ha stanowiąca teren rekreacyjno- wypoczynkowy – Bz , arkusz mapy- 2, teren niezabudowany – pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną zgodnie z decyzją nr 53/13 o warunkach zabudowy z dnia 11 lipca 2013 r.

Załącznik nr  6  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  8/2014   z dnia  16 stycznia  2014 r.

 

 

W Y K A Z   NR    6/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020, Nieradowice, gmina  Otmuchów , działka nr 102/2,  obszaru 0,1186 ha stanowiąca teren rekreacyjno- wypoczynkowy – Bz , arkusz mapy- 2, teren niezabudowany – pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną zgodnie z decyzją nr 53/13 o warunkach zabudowy z dnia 11 lipca 2013 r.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00062515/9  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.   

  Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji nr 53/13 o warunkach zabudowy z dnia 11 lipca 2013 r.

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

2. Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

    Działka posiada dostęp do drogi publicznej.  

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 102/2 poł. w Nieradowicach  przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym- jednorodzinnym z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. szambem wybieralnym lub przydomową oczyszczalnią ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzją Nr 52/13.  

III. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr  102/2  w Nieradowicach  wynosi – 30 000,00 zł słownie: ( trzydzieści  tysięcy ).

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego.

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-28 10:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 10:20Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 7/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .– obręb geodezyjny 0020, Nieradowice, gmina Otmuchów , działka nr 102/3, obszaru 0,1011 ha stanowiąca teren rekreacyjno- wypoczynkowy – Bz , arkusz mapy- 2, teren niezabudowany – pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną zgodnie z decyzją nr 54/13 o warunkach zabudowy z dnia 11 lipca 2013 r.

Załącznik nr  7  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  8/2014   z dnia  16 stycznia  2014 r.

 

 

W Y K A Z   NR    7/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020, Nieradowice, gmina  Otmuchów , działka nr 102/3,  obszaru 0,1011 ha stanowiąca teren rekreacyjno- wypoczynkowy – Bz , arkusz mapy- 2, teren niezabudowany – pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną zgodnie z decyzją nr 54/13 o warunkach zabudowy z dnia 11 lipca 2013 r.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00062515/9  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.   

  Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji nr 54/13 o warunkach zabudowy z dnia 11 lipca 2013 r.

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

2. Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

    Działka posiada dostęp do drogi publicznej.  

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 102/3  poł. w Nieradowicach  przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym- jednorodzinnym z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. szambem wybieralnym lub przydomową oczyszczalnią ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzją Nr 54/13.  

III. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr  102/3  w Nieradowicach  wynosi – 29 000,00 zł słownie: ( dwadzieścia dziewięć tysięcy ).

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony vat w wysokości 23%.

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-28 10:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 10:20Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 8/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .– obręb geodezyjny 0020, Nieradowice, gmina Otmuchów , działka nr 102/4, obszaru 0,1255 ha stanowiąca teren rekreacyjno- wypoczynkowy – Bz , arkusz mapy- 2, teren niezabudowany – pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną zgodnie z decyzją nr 55/13 o warunkach zabudowy z dnia 12 lipca 2013 r.

Załącznik nr  8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  8/2014   z dnia  16 stycznia  2014 r.

 

 

W Y K A Z   NR    8/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020, Nieradowice, gmina  Otmuchów , działka nr 102/4,  obszaru 0,1255 ha stanowiąca teren rekreacyjno- wypoczynkowy – Bz , arkusz mapy- 2, teren niezabudowany – pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną zgodnie z decyzją nr 55/13 o warunkach zabudowy z dnia 12 lipca 2013 r.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00062515/9  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.   

  Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji nr 55/13 o warunkach zabudowy z dnia 12 lipca 2013 r.

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

2. Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

    Działka posiada dostęp do drogi publicznej.  

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 102/4  poł. w Nieradowicach  przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym- jednorodzinnym z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. szambem wybieralnym lub przydomową oczyszczalnią ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzją Nr 55/13.  

III. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr  102/4  w Nieradowicach  wynosi netto – 33 000,00 zł słownie: ( trzydzieści trzy tysiące ).

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony vat w wysokości 23%.

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-28 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 10:17Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 10/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   36 /2014   z dnia  25 marca   2014 r.

 

W Y K A Z   NR    10/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, 1942/10000  udziału w działce nr 1237/3 i 1237/4 łącznego  obszaru 0,0263 ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie segmentowej usytuowanym  szeregowo, dwukondygnacyjny, Z częściowo użytkowym poddaszem częściowo podpiwniczony składa się z czterech przylegających do siebie segmentów.  Jest to obiekt  murowany, krytym dachówka ceramiczną stanowiący  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze segmentu 16 c-d o powierzchni użytkowej 52,30 m 2składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc na korytarzu oraz komórki i piwnicy.

Grunt pod budynkiem w skład ,którego wchodzą działki 1237/3 i 1237/4 w udziale 1942/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00070977/4  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działki nr 1237/3 i 1237/4- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa z zachowaniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 83 000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące  ) w tym wartość udziału w gruncie w 1942/10000 cz. wynosi – 3 100,00 zł słownie: (trzy tysiące sto).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu Urszulą i Januszem mał. Wielgus. .

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-07 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-09 11:09Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 11/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. 1 Maja 16 c-d , 2139/10000 udział w działkach nr 1237/3 i 1237/4 łącznego obszaru 0,0263 ha

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   47 /2014   z dnia  14 kwietnia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    11/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. 1 Maja 16 c-d ,  2139/10000  udział w działkach nr 1237/3 i 1237/4 łącznego  obszaru 0,0263 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym w zabudowie segmentowej usytuowanym  szeregowo, dwukondygnacyjny, z częściowo użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony składający  się z czterech przylegających do siebie segmentów.  Jest to obiekt  murowany, krytym dachówką ceramiczną stanowiący  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na poddaszu segmentu położonego w Otmuchowie ul. 1 Maja  nr 16 c-d o powierzchni użytkowej 57,69 m 2składający się z 2 pokoi, kuchni, spiżarki , łazienki z wc na korytarzu oraz piwnicy.

Grunt pod budynkiem w skład ,którego wchodzą działki 1237/3 i 1237/4 w udziale 2139/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00070977/4  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działki nr 1237/3 i 1237/4- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa z zachowaniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 83 000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące  ) w tym wartość udziału 2139/10 000 części w gruncie  wynosi – 3 400,00 zł słownie: (trzy tysiące czterysta).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu Urszulą Humaj.

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-22 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 10:49Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 12/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży . Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0014, Lubiatów, gmina Otmuchów , udział ½ części niewydzielonej działki nr 251, łącznego obszaru 0,4900 ha

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  47/2014   z dnia  14 kwietnia  2014 r.

 

 

W Y K A Z   NR    12/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0014, Lubiatów, gmina  Otmuchów , udział ½ części niewydzielonej działki nr 251, łącznego obszaru 0,4900 ha stanowiąca grunty orne klasy R- IIIa, użytki rolne zabudowane klasy B-RIIIa oraz  nieużytki, arkusz mapy- 1.

Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym, budynkiem stajni i  stodoły oraz  komórką gospodarczą w stanie do remontu lub rozbiórki.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00011629/9   z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w ½ części.

Nieruchomość stanowi współwłasność w częściach niewydzielonych Gminy Otmuchów

udział ½,  Laskowski Adolf udział 51/200, Laskowska Władysława udział 49/400, Korycka Jolanta udział 49/400.

  Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

1. Zobowiązania, których przedmiotem jest udział w nieruchomość:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem udziału w nieruchomości,  

b. wykonać roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie czy też rozbiórce na podstawie prawomocnej decyzji  o pozwoleniu na budowę.   

2. Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w stanie do odbudowy lub rozbiórki.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 251 poł. w Lubiatowie  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

III. Wartość ½ części nieruchomości  obejmującej prawo współwłasności działki nr  251  w Lubiatowie wynosi netto – 37 500,00 zł słownie: ( trzydzieści siedem  tysięcy pięćset ).

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego.

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze rokowań ze współwłaścicielem , celem zniesienia współwłasności.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-22 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 10:51Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 13/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, 1/10 udziału w działce nr 96 łącznego obszaru 0,1600 ha

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   47 /2014   z dnia  14 kwietnia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    13/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, 1/10  udziału w działce nr 96  łącznego  obszaru 0,1600 ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem gospodarczym mieszczącym ciąg komórek gospodarczych , w zabudowie wolnostojącej . Jest to obiekt  murowany, krytym papą na lepiku  stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 13,86 m 2.

Grunt pod budynkiem w udziale 1/10 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą komórki.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00047388/8  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia  1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. Zabudowana  działka  nr 96  obręb geodezyjny Nieradowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków  rolnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 3 600,00 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset) w tym wartość udziału w gruncie w 1/10 cz. wynosi – 2 400,00 zł słownie: (dwa tysiące czterysta).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-22 10:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 10:51Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 14/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży . Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0030, Wójcice, gmina Otmuchów , działka nr 813/3, obszaru 0,1030 ha

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  47/2014   z dnia  14 kwietnia  2014 r.

 

 

W Y K A Z   NR    14/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0030, Wójcice, gmina  Otmuchów , działka nr 813/3,  obszaru 0,1030 ha stanowiąca grunty orna klasy R-IVa, arkusz mapy- 1, teren niezabudowany – pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną zgodnie z decyzją nr 26/09 o warunkach zabudowy z dnia 26 lutego 2009 r.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00057204/8 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.   

  Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji nr  26/09  o warunkach zabudowy z dnia 26 lutego 2009 r.

b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

2. Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

    Działka posiada dostęp do drogi publicznej.  

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 813/3   poł. w Wójcicach  przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym- jednorodzinnym z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. szambem wybieralnym lub przydomową oczyszczalnią ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzją Nr 26/09.  

III. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr  813/3  w Wójcicach  wynosi netto – 28 000,00 zł słownie: ( dwadzieścia osiem tysięcy ).

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony vat w wysokości 23%.

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-22 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 10:52Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 15/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001. Otmuchów ul. Władysława Jagiełły , działki nr 202/2, 1346/18, 1346/19 łącznego obszaru 0,1527 ha

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   60 /2014   z dnia  12 maja  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    15/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001. Otmuchów ul. Władysława Jagiełły , działki nr 202/2, 1346/18, 1346/19 łącznego  obszaru 0,1527 ha, arkusz mapy- 5. Tworzą kompleks działek zabudowanych budynkiem usługowo- handlowym oraz chodnikiem. Zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Otmuchowie  jest użytkownikiem wieczystych działek nr 202/2, 1346/18, 1346/19 oraz właścicielem budynków posadowionych na tych działkach.  

 

II. Przedmiotem sprzedaży są działki nr 202/2, 1346/18, 1346/19 łącznego  obszaru 0,1527 ha położone w Otmuchowie  pozostające w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Otmuchowie do dnia 11 września 2080 roku.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00032674/2 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów , w użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Otmuchowie.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

 

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana  działki  nr 202/2, 1346/18, 1346/19 łącznego  obszaru 0,1527ha,  obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  wynosi   117 000,00 zł (sto siedemnaście tysięcy złotych), a wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 80 730,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści).

 

V. Sposób zapłaty –Kwota pozostała do zapłaty w wysokości 36 270,00 zł ( trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) zostanie uiszczona przez użytkownika wieczystego na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z użytkownikiem wieczystym Spółdzielnią Mieszkaniową w Otmuchowie.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-05-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-05-20 07:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-20 07:13Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

2014-06-25 W Y K A Z NR 16/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Henryka Sienkiewicza 4a , 1262/10000 udział w działce nr 1343/8 obszaru 0,0240 ha stanowiących użytek – tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanych budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym składający się z czterech lokali mieszkalnych. Jest to obiekt murowany, krytym dachówką ceramiczną stanowiący współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   73 /2014   z dnia  23 czerwca   2014 r.

 

W Y K A Z   NR    16/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Henryka Sienkiewicza 4a  ,  1262/10000  udział w działce nr  1343/8 obszaru 0,0240 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym składający  się z czterech lokali mieszkalnych.  Jest to obiekt  murowany, krytym dachówką ceramiczną stanowiący  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie ul. Henryka Sienkiewicza nr 4a  o powierzchni użytkowej 20,80 m 2składający się z 1 pokoju  oraz powierzchni pomieszczeń przynależnych.

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1343/8  w udziale 1262/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00060048/0  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. Działka nr 1343/8,  obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 22 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące  ) w tym wartość udziału 1262/10 000 części w gruncie oraz koszt przygotowania do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-25 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-25 13:24Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

11-08-2014 W Y K A Z NR 17/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019 Meszno gm. Otmuchów, działka nr 231/10 łącznego obszaru 1.2676 ha stanowiące użytek – gruntu orne klasy R II, R III a, R IIIb, , R IV a, ŁIV arkusz mapy- 2, stanowiąca użytek rolne.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   89 /2014   z dnia  04 sierpnia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    17/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0019  Meszno gm. Otmuchów, działka nr 231/10  łącznego  obszaru 1.2676 ha stanowiące użytek –  gruntu orne klasy R II, R III a, R IIIb,  ,  R IV a, ŁIV  arkusz mapy- 2, stanowiąca użytek rolne.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 231/10 obszaru 1.2676 ha będące własnością Gminy Otmuchów stanowiące  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00032606/5  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 231/10  obręb geodezyjny Meszno gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 231/10, obręb geodezyjny Meszno gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz terenów mieszkaniowych i oświatowych.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 55 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt  pięć tysięcy  złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-08-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-08-11 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-11 09:23Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 18/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  105 /2014   z dnia  19 września   2014 r.

 

W Y K A Z   NR    18/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 1. I.                   Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021  Nadziejów  gm. Otmuchów, działka nr 129/4  łącznego  obszaru 1.3900 ha stanowiące użytek –  PsIV, PsV,N, Bz  arkusz mapy- 1, użytkowana rolniczo.
 2. II.                 Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 129/4 obszaru 1.3900 ha będące własnością Gminy Otmuchów stanowiące  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00056669/8  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

 1. III.             Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy

 plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą

 Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz.

Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r.

utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  129/4  obręb geodezyjny Nadziejów gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 1. IV.              Położenie nieruchomości- działka nr 129/4, obręb geodezyjny Nadziejów gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz terenów mieszkaniowych.
 2. V.                 Wartość nieruchomości  wynosi  netto 65 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt   pięć tysięcy  złotych).
 3. VI.               Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

 1. VII.           .Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech           

                           

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-09-23 11:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 11:04Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 19/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie - Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy oznaczony nr 3 mieszczący się na parterze budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 66,89 m 2, składający się z sali sprzedaży oraz zaplecza magazynowego wraz z sanitariatem. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem w udziale 1773/10 000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego nr 3.

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   105 /2014   z dnia  19 września  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    19/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r., poz. 518 .) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0017 Maciejowice  gm. Otmuchów, 1773/10 000 udziału w działce nr 220  łącznego  obszaru 0,3533 ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe –B oraz grunty orne klasy III a,  arkusz mapy- 2, zabudowany budynkiem mieszkalnym mieszczącym dwa lokale mieszkalne oraz jeden lokal użytkowy oraz budynkiem gospodarczym.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy oznaczony nr 3 mieszczący się na parterze budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 66,89 m 2, składający się z sali sprzedaży oraz zaplecza magazynowego wraz z sanitariatem. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Grunt pod budynkiem w udziale 1773/10 000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00058426/7  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia  1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 220  obręb geodezyjny Maciejowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej a częściowo w obszarze terenów użytków rolnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości   1773/10000   łącznie  42 000,00 zł ( słownie: czterdzieści dwa tysiące).

 

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-09-23 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 11:06Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 20/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   113 /2014   z dnia  01 października   2014 r.

 

W Y K A Z   NR    20/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm (Dz. Urz. Woj. Op z 2003 r. Nr 2 poz. 59), . 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Ogrodowa nr 39 ,  działka nr  370/3 obszaru 0,0407 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, zabudowana budynkiem  usługowym, jednokondygnacyjnym, murowanym wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę nr 8381/9 z dnia 25 maja 1979 r. stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Mirosława Zielińskiego i Artura Mrozińskiego działających w imieniu i na rzecz spółki pod nazwą: Firma Handlowo- Usługowa Spółka Jawna Mirosław Zieliński Artur Mroziński z siedziba w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 1.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 370/3 obszaru 0,0407 ha stanowiąca użytek- tereny inne zabudowane –Bi położona w Otmuchowie przy ulicy Ogrodowej nr 39 zabudowana budynkiem użytkowym –pawilonem handlowym będącym obiektem jednopiętrowym, murowanym, dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, pokryty blachą, elewacja z cegły licowej o powierzchni zabudowy 62,70 m 2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Firmy Handlowo- Usługowej  Spółki Jawnej Mirosław Zieliński Artur Mroziński z siedziba w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 1.Ponadto  na działce nr 370/3 znajdują się dwa drzewa: kasztanowiec zwyczajny i wierzba krucha.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050913/2 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  Pierwszeństwo nabycia przysługuje właścicielowi nakładów poczynionych

na wybudowania budynku usługowego- pawilonu handlowego.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014 r. Działka nr 370/3,  obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalno- usługowej.

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 370/3 wynosi     łącznie 46 500,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset 00/100 ) w tym wartość drzewostanu w wysokości 500,00 zł. Do ceny nabycia zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nakłady poniesione na budowę budynku usługowego – pawilonu handlowego zlokalizowanego na działce 370/3 w wysokości 48 500,00 zł zostają zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-07 07:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-07 07:33Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 21/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0017 Maciejowice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 155 łącznego obszaru 0,6200 ha stanowiące użytek – grunt orny klasy R IV a i RV, arkusz mapy- 5. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkalno- zagrodowej

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   125 /2014   z dnia  17 października  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    21/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0017 Maciejowice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 155   łącznego  obszaru 0,6200 ha stanowiące użytek –  grunt orny klasy  R IV a i RV, arkusz mapy- 5. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkalno- zagrodowej. Nieruchomość od strony zachodniej sąsiaduje z droga asfaltową, od strony północnej z  nieruchomościami zabudowanymi a z pozostałych stron z gruntami rolnymi. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym . Utrudnienia w użytkowaniu powoduje lokalizacja dwóch słupów rozkracznych, żelbetowych linii energetycznej , przebiegającej przez teren działki. Brak przyłączy służących uzbrojeniu terenu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 155,  obszaru 0,6200 ha będące własnością

Gminy Otmuchów stanowiące  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00032610/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 155  obręb geodezyjny Maciejowice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 155, obręb geodezyjny Maciejowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 22 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-22 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-22 14:49Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 22/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 31/8 łącznego obszaru 0,4700 ha stanowiące użytek – grunt orny klasy RV oraz użytki kopalne -K, arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   125 /2014   z dnia  17 października  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    22/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518.) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 31/8   łącznego  obszaru 0,4700 ha stanowiące użytek –  grunt orny klasy  RV oraz użytki kopalne -K, arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym. Teren użytkowany rolniczo oraz grunty zadrzewione. Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie nieregularnym oraz brak właściwego dojazdu powodują utrudnienia w użytkowaniu.  Brak przyłączy służących uzbrojeniu terenu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 31/8,  obszaru 0,4700 ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00057183/4 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 31/8   obręb geodezyjny Wójcice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 31/8, obręb geodezyjny Wójcice gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-22 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-22 14:52Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 23/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice gm. Otmuchów, niezabudowane działki nr 632/9 i 632/10 łącznego obszaru 0,6700 ha stanowiące użytek – grunt orny klasy R IVa , arkusz mapy- 6.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   125 /2014   z dnia  17 października  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    23/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice  gm. Otmuchów, niezabudowane działki nr 632/9 i 632/10    łącznego  obszaru 0,6700 ha stanowiące użytek –  grunt orny klasy  R IVa , arkusz mapy- 6. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów  o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkalno –zagrodowej  oraz zbiornika nyskiego. Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.  Brak przyłączy służących uzbrojeniu terenu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość obejmująca działki  nr 632/9 i 632/10,  łącznego obszaru 0,6700 ha będące własnością Gminy Otmuchów stanowiące  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego. Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N 00052080/ 7 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.  nieruchomość obejmująca niezabudowane  działki nr 632/9 i 632/10    obręb geodezyjny Wójcice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działki  nr 632/9 i 632/10, obręb geodezyjny Wójcice gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz mieszkalno- zagrodowym w pobliżu nabrzeża zbiornika retencyjnego- jeziora nyskiego .

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 87 000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt siedem  tysięcy złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-22 14:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-22 14:54Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 24/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 Jarnołtów gm. Otmuchów, udział w ½ części niewydzielonej niezabudowanych działek : 1. nr 2/4 łącznego obszaru 0,7400 ha stanowiące użytek – grunt orny klasy R IIIa , RIIIb, ŁIII, 2. nr 25 łącznego obszaru 5.1700 ha stanowiące użytek – grunt orny klasy R IIIa , RIIIb, RIVa, RIVb,ŁIII, ŁIV oraz nieużytek.

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   125 /2014   z dnia  17 października  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    24/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 Jarnołtów   gm. Otmuchów, udział w ½ części niewydzielonej niezabudowanych działek   :

1. nr 2/4  łącznego  obszaru 0,7400 ha stanowiące użytek –  grunt orny klasy  R IIIa , RIIIb, ŁIII,

2. nr 25  łącznego  obszaru 5.1700 ha stanowiące użytek –  grunt orny klasy  R IIIa , RIIIb, RIVa, RIVb,ŁIII, ŁIV  oraz nieużytek.

Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów  o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkalno- zagrodowej. Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.  Brak przyłączy służących uzbrojeniu terenu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość obejmująca po ½ części niewydzielonej działek

Nr 2/4 i nr 25 ,  łącznego obszaru 5,91 ha będące współwłasnością Gminy Otmuchów w ½

części  stanowiące  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N 00049340/4 z wpisem prawa własności  w 1/2 części niewydzielonej Gminy Otmuchów oraz osoby fizycznej.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.  nieruchomość obejmująca niezabudowane  działki nr 2/4 oraz nr 25    obręb geodezyjny Jarnołtów   gm. Otmuchów zlokalizowane są  w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działki  nr 2/4 i nr 25, obręb geodezyjny Jarnołtów gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz mieszkalno- zagrodowym.

V.Wartość udziału Gminy Otmuchów w nieruchomości  wynosi  netto  114 800,00 zł ( słownie: sto czternaście tysięcy osiemset  złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych ze współwłaścicielem a w przypadku rezygnacji z kupna ½ części własności Gminy Otmuchów sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-22 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-22 14:56Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 25/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0029 Ulanowice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 180/1, obszaru 0,0386 ha stanowiące użytek – zurbanizowane tereny niezabudowane , arkusz mapy- 2.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   125 /2014   z dnia  17 października  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    25/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518.) Burmistrz  Otmuchowa wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0029 Ulanowice   gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 180/1, obszaru 0,0386 ha stanowiące użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane , arkusz mapy- 2. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości o nachyleniu północnym. kształcie nieregularnym, nie korzystnym dla zabudowy, utrudnienia w zagospodarowaniu powoduje zły kształt działki oraz mała powierzchnia.  Przy południowej granicy działki znajduje się słup energetyczny niskiego napięcia.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 180/1,  obszaru 0,0386ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek Bp przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr 137 poł. w Ulanowicach.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00077826/0 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182),

z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  180/1    obręb geodezyjny Ulanowice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 180/1, obręb geodezyjny Ulanowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-22 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-22 14:58Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 26/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0006 Jasienica Górna gm. Otmuchów, działka nr 89, obszaru 0,0923 ha stanowiąca użytek – tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym nr 36 dwukondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   135 /2014   z dnia  6 listopada  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    26/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0006 Jasienica Górna  gm. Otmuchów, działka nr 89, obszaru 0,0923 ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym nr 36  dwukondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką  stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 27,50 m 2 ,  składający się z jednego pokoju, kuchni.

Lokal  posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 3,10 m 2 , strych o pow. 10,90 m2 , WC o pow. 0,9 m2 mieszczące się w budynku.

Grunt pod budynkiem w udziale 1118/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00063006/5  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94

Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr  89  obręb geodezyjny Jasienica Górna  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 40 000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 1118/10000 cz. wynosi – 2 500,00 zł słownie: (dwa tysiące pięćset).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy p. Leszka Bondar.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-15 08:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-15 08:44Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 27/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Żeromskiego nr 2, działka nr 720/3 łącznego obszaru 0,0159ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 10, zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, krytym dachówką ceramiczną mieszczącym 5 lokali mieszkalnych.

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   135 /2014   z dnia  06 listopada   2014r.

 

W Y K A Z   NR    27/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Żeromskiego  nr 2, działka nr 720/3 łącznego obszaru 0,0159ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 10, zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, krytym dachówką ceramiczną mieszczącym 5 lokali mieszkalnych. .   

II.Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony nr 5 o powierzchni użytkowej 10,40 m 2 ,  składający się z jednego pokoju i  kuchni.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę, stych i wc na korytarzu  o łącznej pow. 4,80 m 2.  Grunt pod budynkiem w udziale 730/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19 listopada 2100 roku.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00053782/5  z wpisem prawa własności 730/10 000 cz. Gminy Otmuchów  w

 stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr  XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana działka nr 720/3  obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej  zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

IV.Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości  730/10000 cz. wynosi – 1 100,00 zł słownie: (jeden tysiąc sto złotych).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 730/10 000 cz. w działce nr 720/3 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto  275,00 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt  pięć) Do I opłaty zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-15 08:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-15 08:48Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 28/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Ogrodowa , działka nr 369/8 obszaru 0,0087 ha stanowiących użytek – inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 370/3

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   144 /2014   z dnia  20 listopada    2014 r.

 

W Y K A Z   NR    28/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Ogrodowa  ,  działka nr  369/8 obszaru 0,0087 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 370/3.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 369/8 obszaru 0,0087 ha stanowiąca użytek- tereny inne zabudowane –Bi położona w Otmuchowie przy ulicy Ogrodowej stanowiąca teren niezabudowany.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00067251/5  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014 r. Działka nr 369/8,  obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalno- usługowej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 369/8  wynosi netto 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy 00/100 ). Do ceny nabycia zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz podatek vat.  

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.37ust. 2 pkt. 6  ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r.  poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-26 08:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-26 08:29Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 29/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska , działka nr 160/2 obszaru 0,0460 ha stanowiących użytek – inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-4, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 159/16 poprzez zapewnienie połączenia z droga publiczną nr 161.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   144 /2014   z dnia  20 listopada   2014 r.

 

W Y K A Z   NR    29/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska   ,  działka nr  160/2 obszaru 0,0460 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-4, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 159/16 poprzez zapewnienie połączenia z droga publiczną nr 161.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 160/2 obszaru 0,0460 ha stanowiąca użytek- tereny przemysłowe niezabudowane –Ba,  położona w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00003595/2  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego w mieście  Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej , zatwierdzony uchwałą Nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 04 marca 2005 r. Nr 14, poz. 432).

Działka nr 160/2 ,  obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren przeznaczony pod tereny dróg publicznych.

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 160/2  wynosi netto 24 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery  tysiące  00/100 ). Do ceny nabycia zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz podatek vat.  

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.37ust. 2 pkt. 6  ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r.  poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-26 08:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-26 08:31Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 30/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice gm. Otmuchów, działka nr 282/4 obszaru 0,0296 ha stanowiących użytek – inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działek 73/4 i 73/10

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   144 /2014   z dnia  20 listopada    2014 r.

 

W Y K A Z   NR    30/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0030 Wójcice gm. Otmuchów, działka nr  282/4  obszaru 0,0296 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-1, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działek 73/4 i 73/10.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 282/4  obszaru 0,0296 ha stanowiąca użytek- tereny inne zabudowane –Bi położona w  miejscowości Wójcice gmina Otmuchów stanowiąca teren zabudowany – nawierzchnia utwardzona kostką betonową, w kompleksie zabudowy stacji paliw ORLEN.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00057659/2  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 1.  III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,
 2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 282/4 obręb geodezyjny Wójcice zlokalizowana jest w obszarze terenów projektowanej zabudowy przemysłowo-składowo- usługowej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 282/4  wynosi netto 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści  tysięcy 00/100 ). Do ceny nabycia zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz podatek vat.  

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.37 ust. 2 pkt. 6  ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r.  poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-26 08:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-26 08:36Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 31/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów gm. Otmuchów, działka nr 91/4 obszaru 0,3615 ha stanowiących użytek – grunty orna klasy : RII- 0,0784 ha, RIIIa- 0,1915, pastwiska trwałe PsIII- 0,0916 ha, arkusz mapy-1, przeznaczona do użytkowania rolniczego

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   144 /2014   z dnia  20 listopada    2014 r.

 

W Y K A Z   NR    31/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów  gm. Otmuchów, działka nr  91/4  obszaru 0,3615 ha stanowiących użytek –  grunty orna klasy : RII- 0,0784 ha, RIIIa- 0,1915, pastwiska trwałe PsIII- 0,0916 ha, arkusz mapy-1, przeznaczona do użytkowania rolniczego

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 91/4  obszaru 0,3615 ha stanowiąca użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego, położona w  miejscowości Kijów  gmina Otmuchów stanowiąca teren niezabudowany zlokalizowany przy głównej drodze asfaltowej. Teren płaski dobrze nasłoneczniony bez ponadprzeciętnych utrudnień w użytkowaniu działki.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00047013/9  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 91/4 obręb geodezyjny Kijów  zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 91/4  wynosi netto 17 500,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy pięćset  00/100 ).

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r.  poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-26 08:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-26 08:38Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 32/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0028 Śliwice gm. Otmuchów, udział 2282/10000 części działki nr 168/7, obszaru 0,1100 ha stanowiących użytek tereny mieszkaniowe B oraz grunty orne klasy IIIb– arkusz mapy-8, przeznaczona pod zabudowę mieszkalno- usługową.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   144 /2014   z dnia  20 listopada    2014 r.

 

W Y K A Z   NR    32/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0028 Śliwice   gm. Otmuchów, udział 2282/10000 części działki nr  168/7,   obszaru 0,1100  ha stanowiących użytek tereny mieszkaniowe B oraz grunty orne klasy IIIb–  arkusz mapy-8, przeznaczona pod zabudowę mieszkalno- usługową.

II. Przedmiotem sprzedaży jest – udział  2282/10 000 części w działce  nr 168/7   obszaru 0,1100 ha stanowiącej teren zabudowany  budynkiem nr 26 , położonej w  miejscowości Śliwice  gmina Otmuchów. Budynek nr 26 stanowiący współwłasność osób fizycznych i Gminy Otmuchów pozostałościami po budynku mieszkalnym, który uległ spaleniu oraz komórką gospodarczą.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00062145/7  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 168/7 obręb geodezyjny Śliwice  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo współwłasności gruntu obejmującego działkę nr 168/7 wraz z wartością zabudowań  wynosi netto 4 800,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset  00/100 ).

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych w celu zniesienia współwłasności na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.37 ust.2 pkt.9 ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r.  poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-26 08:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-26 08:41Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena