Sprzedaż 2015

41. Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek nr 262, 261/2, 263, 278, 277 położonych w obrębie geodezyjnym 0005 Goraszowice na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0005 Goraszowice drogę transportu rolnego obejmującej działkę nr 168

Zał. Nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr  14 /2015  z dnia  26 stycznia  2015 roku.

Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity  Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zmianami/ oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) ,

Burmistrz Otmuchowa  ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek nr 262, 261/2, 263, 278, 277 położonych w obrębie geodezyjnym 0005 Goraszowice na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  obrębie geodezyjnym 0005 Goraszowice  drogę transportu rolnego  obejmującej działkę nr  168.    Przedmiotowa nieruchomość  jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

I. Oznaczenie:

1. działka  oznaczona geodezyjnie nr  168 , a.m. 2,  obszaru 1,3500  ha, poł. w obrębie geodezyjnym Goraszowice miejscowość - Rysiowice   gm. Otmuchów .

Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr  OP1N/00045591/0.

2. Opis: Nieruchomość obejmuje działkę nr 168  stanowiącą drogę transportu rolnego , która położona jest w otoczeniu terenów o charakterze  rolnym. Działka na kształt wydłużony, stanowi drogę transportu rolnego – gruntową nieutwardzoną o spadku w kierunku drogi asfaltowej. Ze względu na kształt działki zostaje ona przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich działek.

3.Przeznaczenie: działka nr 168 obręb geodezyjny Goraszowice miejscowość Rysiowice    stanowi  drogę transportu rolnego, która  zlokalizowana jest w obszarze terenów rolnych zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r.

4.Obciążenia nieruchomości:

nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne postępowanie egzekucje. Nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Kupujący zobowiązuje się do ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu na rzecz pojazdów zaangażowanych w gaszenie ewentualnego pożaru.

5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. użytkowanie  zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

 b. przekazanie działki w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców, który nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

6.Cena wywoławcza netto  wynosi 40.000,00 PLN słownie: czterdzieści  tysięcy złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 9.

8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  10 marca   2015 r o godz. 10 00

9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 4 400,00 PLN ( słownie: cztery tysiące czterysta  zł  00/100)

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 05 marca  2015 do godz. 15 00 wpłacą wadium w wysokości  4 400,00 PLN (słownie: cztery tysiące czterysta  złotych). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy  Otmuchów  nr  37887200030000026020000040 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.

 11.Wpłacone wadium podlega:

a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,

b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu

d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Gminy Otmuchów.

1. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  nr 92887200030000026020000020, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

2.O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie.

3.Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej: www.otmuchow.probip.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-03 09:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 09:46Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena