wykazy 2015

W Y K A Z NR 1/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.obręb geodezyjny 0012 Kwiatków gm. Otmuchów

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   29/2015   z dnia  02 marca    2015 r.

 

W Y K A Z   NR    1/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

IOznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0012 Kwiatków  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 44   łącznego  obszaru 1,0900 ha stanowiąca tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, klasoużytku Bz, arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym w dalszym sąsiedztwie zabudowa mieszkalno- zagrodowa.  Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą gruntową utwardzoną grysem kamiennym. Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 44,  obszaru 1,0900 ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00045590/3  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 44   obręb geodezyjny Kwiatków   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 44, obręb geodezyjny Kwiatków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 50 000,00( słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. , poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-09 09:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 09:47Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 2/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. obręb geodezyjny 0013 Ligota Wielka gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 228/4, łącznego obszaru 0,2600 ha

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   29/2015   z dnia  02 marca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    2/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0013 Ligota Wielka  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 228/4, łącznego  obszaru 0,2600 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku  - rola IIIb,  arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym w dalszym sąsiedztwie zabudowa mieszkalno- zagrodowa.  Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą nieutwardzoną. Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 228/4,  obszaru 0,2600 ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00053948/7  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 228/4   obręb geodezyjny Ligota Wielka    gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr228/4, obręb geodezyjny Ligota Wielka   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 10 000,00( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-09 09:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 09:48Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 3/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. obręb geodezyjny 0025 Starowice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 71/3 , łącznego obszaru 0,9200 ha

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   29/2015   z dnia  02 marca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    3/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0025 Starowice  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 71/3 , łącznego  obszaru 0,9200 ha zlokalizowana jest  w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach,  klasoużytku  - Bz,  arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Utrudnienia w użytkowaniu może powodować przebieg napowietrznej linii kablowej przez wschodnią cześć działki.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 71/3,  obszaru 0,9200 ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  teren rekreacyjno- wypoczynkowy – byłe boisko sportowe, przeznaczony

do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00056927/ 5  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  71/3  obręb geodezyjny  Starowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 71/3, obręb geodezyjny Starowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 52 000,00( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-09 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 09:48Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 4/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. bręb geodezyjny 0002 BRONISZOWICE gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 67 , łącznego obszaru 1.4500 ha

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   29/2015   z dnia  02 marca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    4/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0002 BRONISZOWICE gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  67 , łącznego  obszaru  1.4500 ha stanowiąca tereny  rekreacyjno- wypoczynkowe,  klasoużytku  - Bz,  arkusz mapy- 2. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Utrudnienia w użytkowaniu może powodować obecność zadrzewienia.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 67,  obszaru 1.4500 ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  teren rekreacyjno- wypoczynkowy – byłe boisko sportowe, przeznaczony

do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00047002/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  67 obręb geodezyjny Broniszowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 67, obręb geodezyjny Broniszowice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym i mieszkalnym.  

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 65 000,00 ( słownie:  sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-09 09:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 09:49Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 5/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów, działka nr 252/4, obszaru 0,0973 ha

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   29 /2015   z dnia  02 marca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    5/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków  gm. Otmuchów, działka nr 252/4, obszaru 0,0973 ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym  nr 42  dwukondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką  stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 61,20 m 2 ,  składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc,  p.pokoju.

Lokal  posiada pomieszczenia przynależne 2 komórki strychowe o łącznej pow. 6,6 i 8,0 m 2 =14,60  m2 , mieszczące się w budynku.

Grunt pod budynkiem w udziale 1869/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00060879/4   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94

Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr  252/4   obręb geodezyjny Kałków gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 91 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych  w tym wartość udziału w gruncie w 1869/10000 cz. wynosi – 3 800,00 zł słownie: (trzy tysiące osiemset) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy p. Antoniego i Jolantę Kulak.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-09 09:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 09:50Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 6/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży budynku użytkowego- byłej remizy. obręb geodezyjny 0023 RATNOWICE gm. Otmuchów, działka nr 111/2 łącznego obszaru 0,0110 ha

Załącznik nr  6 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   29 /2015   z dnia  02 marca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    6/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży budynku użytkowego- byłej remizy.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 201 , poz.518)      Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Otmuchów przeznaczonej  do sprzedaży.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0023 RATNOWICE  gm. Otmuchów,  działka nr 111/2   łącznego  obszaru 0,0110  ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem byłej remizy OSP użytkowana jako garaż , w zabudowie wolnostojącej . Jest to obiekt  murowany, niepodpiwniczony, krytym dachówką z wieżą, stanowiący  własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest budynku o powierzchni użytkowej 30,14 m 2 wraz z działką

nr 111/2 o powierzchni 0,0110 ha.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00055881/3  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr  XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr 111/2  obręb geodezyjny Ratnowice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr 111/2 oraz budynku byłej remizy o pow. użytkowej 30,14 m 2  wynosi netto 6 500,00 zł ( słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-09 09:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 09:51Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 7/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, działka nr 213/7 łącznego obszaru 0,0212 ha stanowiąca użytek – zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy- 5, poł. w Otmuchowie ul. Ogrodowa stanowiąca własność Gminy Otmuchów. II. Przedmiotem zbycia w drodze zamiany jest działka nr 213/7 o powierzchni 0,0212 ha, poł. w Otmuchowie. Zamiana następuje za działkę nr 211, obszaru 0,0393 ha stanowiącej własność Józefa Dorosz.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   38 /2015   z dnia  24 marca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    7/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  zbycia w drodze zamiany.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 , poz.518)  Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Otmuchów przeznaczonej  do zbycia w drodze zamiany.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001  Otmuchów,  działka nr 213/7   łącznego  obszaru 0,0212  ha stanowiąca użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane  -Bp, arkusz mapy- 5, poł. w Otmuchowie ul. Ogrodowa  stanowiąca  własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem zbycia w drodze zamiany jest działka nr 213/7 o powierzchni 0,0212 ha, poł. w Otmuchowie. Zamiana następuje za działkę nr 211, obszaru 0,0393 ha stanowiącej własność Józefa Dorosz.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N 00045593/4 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr  VIII/38/89 z dnia 7 listopada  1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego  1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr  XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działki  nr 211 i nr 213/7  obręb geodezyjny. Otmuchów zlokalizowana są w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr 213/7 o pow.0,0212 ha wynosi netto 13 000,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy) złotych

 V. Sposób zapłaty –zamiana za działkę nr 211 poł. w Otmuchowie.  

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zamiany w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-26 08:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 08:23Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 8/ 2015 Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Ogrodowa nr 18 m. 8 oraz udział 390/10 000 w działce nr 218/2 obszaru 0,0293 ha stanowiących użytek – tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanych budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym mieszczącym 17 lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 14 właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   43 /2015   z dnia  09 kwietnia   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    8/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Ogrodowa nr 18 m. 8  oraz  udział 390/10 000 w działce nr  218/2 obszaru 0,0293 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym mieszczącym 17 lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 14 właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 8 zlokalizowany na drugim  piętrze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie Ogrodowej nr 18 o powierzchni użytkowej 23,70 m 2składający się z 1 pokoju , kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy  piwnica o powierzchni 5,90 m2 .

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 218/2   w udziale  390/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 8.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00054723/1  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 218/2 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 40  000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy) w tym wartość udziału 390/10 000 części w gruncie . Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu Magdaleną Nowak.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-22 07:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-22 07:05Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 9/ 2015 Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Kościuszki ,działka nr 1357/1 obszaru 0,0810 ha stanowiących użytek – zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy 111, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   43 /2015   z dnia  09 kwietnia   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    9/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Kościuszki ,działka

nr  1357/1 obszaru 0,0810 ha stanowiących użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy 111, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 1357/1 obszaru 0,0810 ha stanowiąca użytek-Bp,  położona w Otmuchowie przy ulicy Kościuszki.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 000045581/7  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym

szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- Wschód , zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1357/1- obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa ( oznaczony na rysunku planu symbolem 6MN(u) ).

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 1357/1  wynosi netto 84 000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r.  poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-22 07:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-22 07:08Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 10/ 2015 Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 3 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Otmuchowie ul. Krakowska nr 44 o powierzchni użytkowej 58,15 m 2składający się z 3 garaży. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   64 /2015   z dnia  18 maja   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    10/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddanie w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie stanowiącego  własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Krakowska oraz  udział 1049/10 000 w działce nr  397/2 obszaru 0,0852 ha stanowiących użytek – inne  tereny zabudowane Bi, arkusz mapy-6, zabudowanych  budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 4 lokale , stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i dwóch właścicieli lokali i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 3 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Otmuchowie ul. Krakowska nr 44 o powierzchni użytkowej 58,15 m 2składający się z 3 garaży. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 397/2 w udziale  1049/10 000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 31 maja 2095 r. wraz ze sprzedażą lokalu  użytkowego nr 3. 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00050227/6   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 397/2 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz prawie użytkowania wieczystego  udziału w gruncie wynosi     łącznie z podatkiem vat i kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży 7  000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy) .

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-02 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-02 12:43Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 11/ 2015 . Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska nr 13 m. 4 oraz udział 350/10 000 w działce nr 296/9, obszaru 0,0625 ha stanowiących użytek – inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 6 lokali mieszkalnych i 3 lokale u, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 5 właścicieli lokali i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   64 /2015   z dnia  18 maja  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    11/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm.) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. ( Dz. Urz. Woj .Op. z 2006 Nr 53, poz. 1671)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.  

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska nr 13 m. 4  oraz  udział 350/10 000 w działce nr  296/9,  obszaru 0,0625 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, zabudowanej  budynkiem mieszkalno- użytkowym  mieszczącym 6 lokali mieszkalnych i 3 lokale u, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 5 właścicieli lokali  i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem zbycia jest:

1.sprzedaż  lokalu  mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na poddaszu budynku mieszkalno- użytkowego położonego w Otmuchowie Nyskiej nr 13 o pow. użytkowej 27,66 m 2składającego się z 1 pokoju , kuchni i  ½ części wc na korytarzu,

2.  prawo użytkowania wieczystego  gruntu pod budynkiem obejmującego  działkę nr 296/9   w udziale  350/10000 wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00050121/3 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 296/9 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wraz z I opłatą za użytkowanie wieczyste i kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynosi     łącznie 31  000,00 zł ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy).

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-02 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-02 12:47Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 12/ 2015 Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 16, obszaru 0,2000 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku - rola IIIa, ps III, Ł II, Bp arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej. Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr 97. Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 73  /2015   z dnia  01 czerwca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    12/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  16,  obszaru 0,2000 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku  - rola IIIa, ps III, Ł II, Bp  arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej.  Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr  97. Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 16,  obszaru 0,2000 ha będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N 00073735/ 7  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 16  obręb geodezyjny Kijów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej , a częściowo w obszarze użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 16 , obręb geodezyjny Kijów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej , a częściowo w obszarze użytków rolnych.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 12 500,00( słownie: dwanaście tysięcy pięćset)złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-02 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-02 12:49Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 13/ 2015 Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 KAŁKÓW gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 234/4, obszaru 0,0953 ha stanowiąca grunty orne klasoużytku - rola IIIa, arkusz mapy- 2. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalno- gospodarczych. Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr 413. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie nieregularnym, średnio korzystny do zabudowy, utrudnienia w zagospodarowaniu może powodować przebieg linii energetycznej nasłupowej biegnącej przez teren działki.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 73  /2015   z dnia  01 czerwca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    13/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 KAŁKÓW  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  234/4,  obszaru 0,0953 ha stanowiąca grunty orne klasoużytku  - rola IIIa, arkusz mapy- 2. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalno- gospodarczych.  Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr 413. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie nieregularnym, średnio korzystny do zabudowy, utrudnienia w zagospodarowaniu może powodować przebieg linii energetycznej nasłupowej biegnącej przez teren działki.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 234/4 ,  obszaru 0,0953 ha będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N 00021399/0  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 234/4  obręb geodezyjny Kałków   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 234/4 , obręb geodezyjny Kałków   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 25 000,00( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy)złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-02 12:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-02 12:51Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 14/ 2015 Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0025 Starowice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 71/1, obszaru 0,2500 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku - rola II, arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym. Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr 75/1. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Przez teren działki przebiega nasłupowa linia energetyczna

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 73  /2015   z dnia  01 czerwca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    14/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0025  Starowice  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  71/1,  obszaru 0,2500 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku  - rola II, arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr  75/1. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Przez teren działki przebiega nasłupowa linia energetyczna.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 71/1,  obszaru 0,2500 ha będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N 00055647/ 1  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 71/1  obręb geodezyjny Starowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 71/1 , obręb geodezyjny Starowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 15 000,00( słownie: piętnaście tysięcy )złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-02 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-02 12:54Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 17/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. obręb geodezyjny 0010 KAŁKÓW gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 119/9, obszaru 0,1038 ha

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  96 /2015   z dnia  09 lipca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    17/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 KAŁKÓW  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  119/9,  obszaru 0,1038 ha stanowiąca grunty orne klasoużytku  - rola IIIa, arkusz mapy- 2. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym i oświatowym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystny do zabudowy.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 119/9 ,  obszaru 0,1038 ha położona w Kałkowie będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca  parcelę przeznaczoną pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00032627/8  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 119/9  obręb geodezyjny Kałków   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej,  przeznaczona jest  pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 12/15 z dnia 09 stycznia 2015r.

 

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 119/9 , obręb geodezyjny Kałków   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 30 000,00( słownie: trzydzieści tysięcy)złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-20 14:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-21 14:43Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 18/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. obręb geodezyjny 0023 RATNOWICE gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 52 , obszaru 0,9600 ha

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   96/2015   z dnia  09 lipca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    18/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0023 RATNOWICE gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  52 ,  obszaru  0,9600 ha stanowiąca tereny  rekreacyjno- wypoczynkowe,  klasoużytku  - Bz,  arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej.

Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie nieregularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 52,  obszaru 0,9600 ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  teren rekreacyjno- wypoczynkowy – byłe boisko sportowe, przeznaczony

do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00055881/3  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.    

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r, Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  52 obręb geodezyjny Ratnowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 52, obręb geodezyjny Ratnowice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym i mieszkalnym.  

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 62  500,00 ( słownie:  sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset  ) złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-20 14:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-21 14:43Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 19/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. obręb geodezyjny 0021 Kijów gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 129/25, obszaru 0,7010 ha

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 99  /2015   z dnia  15 lipca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    19/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Kijów  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  129/25,  obszaru 0,7010 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku  -, ps IV, psV, Bz i nieużytek,   arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej.  Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą gruntową nr 146 oraz przez działkę nr 129/24. Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie nieregularnym, w zachodniej części działki widoczne zastoiny wody. Na działce rosną 4 grusze , nie owocujące, które nie stanowią wartości użytkowej.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 129/25 ,  obszaru 0,7010 ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00056669/8  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  129/25  obręb geodezyjny Nadziejów    gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 129/25 , obręb geodezyjny Nadziejów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 30 000,00( słownie: trzydzieści tysięcy )złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-20 14:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-21 14:44Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 20/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. obręb geodezyjny 0021 Nadziejów gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 29/1 , obszaru 1,5200 ha

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 99  /2015   z dnia  15 lipca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    20/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów   gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  29/1 ,  obszaru  1,5200 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku  -,grunty orna klasy IIIb,   arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym. Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą gruntową nr 146 . Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym.  

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 29/1 ,  obszaru 1,5200 ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00032620/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  29/1  obręb geodezyjny Nadziejów    gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 29/1 , obręb geodezyjny Nadziejów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych i sprzedawana jest na cele rolne.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 75 000,00( słownie: siedemdziesiąt pięć  tysięcy )złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-20 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-21 14:45Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 21/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. obręb geodezyjny 0021 Nadziejów gm. Otmuchów, niezabudowane działki nr : 158 a.m. 2, obszaru 0,5700 ha, dr , 169 a.m. 5, obszaru 0,1400 ha, dr, 170 a.m. 5, obszaru 0,1300 ha, dr.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 99  /2015   z dnia  15 lipca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    21/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów   gm. Otmuchów, niezabudowane działki nr :

  1. 158 a.m. 2, obszaru 0,5700 ha, dr ,
  2. 169 a.m. 5, obszaru 0,1400 ha, dr,
  3. 170 a.m. 5, obszaru 0,1300 ha, dr.

Nieruchomości zlokalizowane są w otoczeniu terenów o charakterze rolnym. Teren użytkowany rolniczo. Drogi transportu rolnego zaorane i użytkowane rolniczo, poprawiając sposób użytkowania sąsiednich działek stanowiących własność nabywcy P.P.H.i U „ Agrovita” Sp. z o.o. w Kijowie.

Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie charakterystycznym dla dróg transportu rolnego, bez widocznych zastoin wody.  

II.Przedmiotem sprzedaży są  działki  nr158, 169,170 łącznego obszaru 0,8400 ha  będących  własnością Gminy Otmuchów, które stanowią  użytek dr  przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tych  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00056669/8  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Drogi transportu rolnego szczegółowo opisane w pkt. 1 utraciły charakter dróg dojazdowych do pół, albowiem przez utworzenie dużych kompleksów pól stanowiących własność jednego właściciela.     

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działki  nr 158, 169,170  obręb geodezyjny Nadziejów    gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych, a działka nr 158 częściowo w terenie obszaru górniczego.

IV.Położenie nieruchomości- działki nr  158, 169,170, obręb geodezyjny Nadziejów   gm. Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów użytków rolnych i sprzedawana są na cele rolne, poprawę warunków  zagospodarowania  sąsiednich działek.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto  23 500,00( słownie :dwadzieścia trzy tysiące pięćset) zł.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca. Ponadto nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pospiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-20 14:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-21 14:46Aktualizacja dokonana przez: Pospiech M.

W Y K A Z NR 22/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. obręb geodezyjny 0011 Kijów gm. Otmuchów, niezabudowane działki nr : 52 a.m. 1, obszaru 0,2800 ha, dr , 76 a.m. 1, obszaru 0,4300 ha, dr,

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 99  /2015   z dnia  15 lipca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    22/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów   gm. Otmuchów, niezabudowane działki nr :

  1. 52 a.m. 1, obszaru 0,2800 ha, dr ,
  2. 76 a.m. 1, obszaru 0,4300 ha, dr,

Nieruchomości zlokalizowane są w otoczeniu terenów o charakterze rolnym. Teren użytkowany rolniczo. Drogi transportu rolnego zaorane i użytkowane rolniczo, poprawiając sposób użytkowania sąsiednich działek stanowiących własność nabywcy P.P.H.i U „ Agrovita” Sp. z o.o. w Kijowie.

Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie charakterystycznym dla dróg transportu rolnego, bez widocznych zastoin wody.  

II.Przedmiotem sprzedaży są  działki  nr 52 i 76 łącznego obszaru 0,7100 ha  będących  własnością Gminy Otmuchów stanowią  użytek dr  przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tych  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00047013/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Drogi transportu rolnego szczegółowo opisane w pkt. 1 utraciły charakter dróg dojazdowych do pół, albowiem przez utworzenie dużych kompleksów pól stanowiących własność jednego właściciela.     

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działki  nr 52 i 76  obręb geodezyjny Kijów   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych..

IV.Położenie nieruchomości- działki nr  52 i 76 obręb geodezyjny Kijów   gm. Otmuchów zlokalizowane są  w obszarze terenów użytków rolnych i sprzedaż następuje na cele rolne, poprawę warunków  zagospodarowania  sąsiednich działek.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto  20 000,00( słownie :dwadzieścia  tysięcy)  złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca. Ponadto nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-20 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-21 14:47Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

W Y K A Z NR 23/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. obręb geodezyjny 0005 Goraszowice gm. Otmuchów, niezabudowane działki nr : 108 a.m. 3, obszaru 0,0500 ha, grunty orne klasy rola IIIb i rola IVa, , 109 a.m. 3, obszaru 0,0600 ha, grunty orne klasy rola IVb.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 99  /2015   z dnia  15 lipca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    23/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0005 Goraszowice   gm. Otmuchów, niezabudowane działki nr :

  1. 108 a.m. 3, obszaru 0,0500 ha, grunty orne klasy rola IIIb i rola IVa,  ,
  2. 109 a.m. 3, obszaru 0,0600 ha, grunty orne klasy rola IVb.  

Nieruchomości zlokalizowane są w otoczeniu terenów o charakterze rolnym. Teren użytkowany rolniczo. Drogi transportu rolnego zaorane i użytkowane rolniczo, poprawiając sposób użytkowania sąsiednich działek stanowiących własność nabywcy Jerzego i Wandy Malczyk.

Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie charakterystycznym dla dróg transportu rolnego, bez widocznych zastoin wody.  

II.Przedmiotem sprzedaży są  działki  nr 108 i 109 łącznego obszaru 0,1100 ha  będących  własnością Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny grunty orne klasy IIIb, IVa, IVb  przeznaczony do użytkowania rolniczego, na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich działek.  

Dla nieruchomości tych  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00045591/0  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Drogi transportu rolnego szczegółowo opisane w pkt. 1 utraciły charakter dróg dojazdowych do pół, albowiem przez utworzenie dużych kompleksów pól stanowiących własność jednego właściciela.     

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działki  nr 108 i 109  obręb geodezyjny Goraszowice    gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych..

IV.Położenie-  nieruchomość obejmująca działki nr 108 i 109 obręb geodezyjny Goraszowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych i sprzedawana jest na cele rolne, poprawę warunków  zagospodarowania  sąsiednich działek.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto  5 500,00( słownie : pięć  tysięcy pięćset)  złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca. Ponadto nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pospiech M.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-20 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-21 14:48Aktualizacja dokonana przez: Pospiech M.

W Y K A Z NR 24/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Kościuszki nr 2 o powierzchni użytkowej 53,76 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc, spiżarni i przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka gospodarcza o powierzchni 11,36 m2 . Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 818 w udziale 1696/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   113 /2015   z dnia  03 sierpnia   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    24/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 , poz. 59 z 2003 r.) ze zm.

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Kościuszki nr 2  m. 3  oraz  udział 1696/10 000 w działce nr  818 obszaru 0,0708 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-111, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym,  mieszczącym 4 lokalami mieszkalnymi, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i dwóch  właścicieli lokali mieszkalnych i gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Kościuszki nr 2 o powierzchni użytkowej 53,76 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc, spiżarni  i przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka gospodarcza o powierzchni  11,36 m2 .

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 818 w udziale  1696/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00067670/8  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z  miejscowym planem  szczegółowym  zagospodarowania przestrzennego  Otmuchów – Wschód , zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia z 2008 r. Nr 88, poz. 2087),

działka nr 818 obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa( oznaczona na rysunku planu symbolem 5MN(u).

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 70  000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy) w tym wartość udziału 1696/10 000 części w gruncie . Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu Danuty Niewidomy.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 09:27Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 25/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 46,91 m 2 , składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, p.pokoju. Lokal posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 10,72 m 2 oraz ½ części kotłowni o powierzchni 8,04 m2 , mieszczące się w budynku. Grunt pod budynkiem w udziale 1103/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   113 /2015   z dnia  03 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    25/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka   gm. Otmuchów, działka nr 26/2, obszaru 0,8526 ha stanowiąca użytek –  pastwiska trwałe Ps IV, inne tereny zabudowane- Bi, tereny rekre4acyjno- wypoczynkowe Bz , arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym  nr 70  w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym blachą, wybudowany przed 1939 rokiem   stanowiącym  własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 46,91 m 2 ,  składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc,  p.pokoju.

Lokal  posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 10,72 m 2 oraz ½ części kotłowni o powierzchni  8,04  m2 , mieszczące się w budynku.

Grunt pod budynkiem w udziale 1103/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00032626/1   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94

Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr  26/2   obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 61 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt  jeden tysięcy) złotych  w tym wartość udziału w gruncie w 1103/10000 cz. wynosi – 17 000,00 zł słownie: (siedemnaście tysięcy ) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy p. Agaty Plichewicz.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 09:30Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 26/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 75,82 m 2 , składający się z czterech pokoi, kuchni, jadalni, łazienki , dwóch przedpokoi i łazienki z wc. Lokal posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 5,72 m 2 oraz ½ części kotłowni o powierzchni 8,04 m2 , mieszczące się w budynku. Grunt pod budynkiem w udziale 1505/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   113 /2015   z dnia  03 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    26/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka   gm. Otmuchów, działka nr 26/2, obszaru 0,8526 ha stanowiąca użytek –  pastwiska trwałe Ps IV, inne tereny zabudowane- Bi, tereny rekre4acyjno- wypoczynkowe Bz , arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym  nr 70  w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym blachą, wybudowany przed 1939 rokiem   stanowiącym  własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 75,82 m 2 ,  składający się z czterech pokoi, kuchni, jadalni, łazienki , dwóch przedpokoi i łazienki z wc.   

Lokal  posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 5,72 m 2 oraz ½ części kotłowni o powierzchni  8,04  m2 , mieszczące się w budynku.

Grunt pod budynkiem w udziale 1505/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00032626/1   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94

Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr  26/2   obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 99 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych  w tym wartość udziału w gruncie w 1505/10000 cz. wynosi – 23 000,00 zł słownie: (dwadzieścia trzy tysiące ) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy p. Moniki Guzik.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 09:31Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 27/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 41,98 m 2 , składający się z jednego pokoju, kuchni, p.pokoju, łazienki i wc. Lokal posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 8,22 m 2 mieszczącej się w budynku. Grunt pod budynkiem w udziale 843/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   113 /2015   z dnia  03 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    27/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka   gm. Otmuchów, działka nr 26/2, obszaru 0,8526 ha stanowiąca użytek –  pastwiska trwałe Ps IV, inne tereny zabudowane- Bi, tereny rekre4acyjno- wypoczynkowe Bz , arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym  nr 70  w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym blachą, wybudowany przed 1939 rokiem   stanowiącym  własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 41,98 m 2 ,  składający się z jednego pokoju, kuchni, p.pokoju, łazienki i wc.   

Lokal  posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 8,22 m 2 mieszczącej się w budynku.

Grunt pod budynkiem w udziale 843/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00032626/1   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94

Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr  26/2   obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 55 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych  w tym wartość udziału w gruncie w 843/10000 cz. wynosi – 13 000,00 zł słownie: (trzynaście tysięcy) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy p. Zofia Zubrzycka.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 09:33Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 28/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 84,73 m 2 , składający się z trzech pokoi, kuchni, p.pokoju, łazienki. Lokal posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 15,60 m 2 mieszczącej się w budynku. Grunt pod budynkiem w udziale 1686/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   113 /2015   z dnia  03 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    28/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016 Łąka   gm. Otmuchów, działka nr 26/2, obszaru 0,8526 ha stanowiąca użytek –  pastwiska trwałe Ps IV, inne tereny zabudowane- Bi, tereny rekre4acyjno- wypoczynkowe Bz , arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym  nr 70  w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym blachą, wybudowany przed 1939 rokiem   stanowiącym  własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 84,73 m 2 ,  składający się z trzech  pokoi, kuchni, p.pokoju, łazienki.   

Lokal  posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 15,60 m 2 mieszczącej się w budynku.

Grunt pod budynkiem w udziale 1686/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 6.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00032626/1   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94

Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr  26/2   obręb geodezyjny Łąka  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 111 000,00 zł ( słownie: sto jedenaście tysięcy) złotych  w tym wartość udziału w gruncie w 1686/10000 cz. wynosi – 26 000,00 zł słownie: (dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy p. Seweryn Kusek.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 09:34Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 29/ 2015 Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0003 Buków gm. Otmuchów, działka nr 42/1, obszaru 0,1300 ha stanowiąca użytek – , tereny mieszkaniowe B , arkusz mapy- 3, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 34 w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką, wybudowany przed 1939 rokiem stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów

Załącznik nr  6  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa 
nr   113 /2015   z dnia  03 sierpnia  2015 r.
 
W Y K A Z   NR    29/ 2015
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. 
 
                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. 
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl  
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0003 Buków gm. Otmuchów, działka nr 42/1, obszaru 0,1300 ha stanowiąca użytek –  , tereny mieszkaniowe B , arkusz mapy- 3, zabudowana budynkiem mieszkalnym  nr 34  w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką, wybudowany przed 1939 rokiem stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów. 
II. Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej  67,61 m 2 ,  składający się z dwóch  pokoi, kuchni, p.pokoju, łazienki.   
Lokal  posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 2,20 m 2 mieszczącej się w budynku. 
Grunt pod budynkiem w udziale 2483/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2.
Nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkalne. 
 
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N 00072094/4  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu w tym nie zawarte są umowy najmu lub dzierżawy. 
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr  42/1   obręb geodezyjny Buków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zwartej i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach. 
 
 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 40 000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy) złotych  w tym wartość udziału w gruncie w 2483/10000 cz. wynosi – 6 000,00 zł słownie: (sześć tysięcy) złotych. 
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie nieruchomości w dniu podpisania umowy sprzedaży. 
 
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu. 
 
Wykaz sporządził: 
Magdalena Pośpiech                                      
Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-24 10:48Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 30/ 2015 Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0002 BRONISZOWICE gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 66 , łącznego obszaru 0,5800 ha stanowiąca grunty orne , klasoużytku - rola IIIa, arkusz mapy- 2. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów użytków rolnych. Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu, posiadająca dostęp do drogi publicznej

Załącznik nr   7 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   113/2015   z dnia  03 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    30/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0002 BRONISZOWICE gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  66 , łącznego  obszaru 0,5800 ha stanowiąca  grunty orne, klasoużytku  - rola IIIa, arkusz mapy-2. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów użytków rolnych.

Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu, posiadająca dostęp do drogi publicznej.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 66,  obszaru 0,5800 ha będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca  teren przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N 00047002/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  66 obręb geodezyjny Broniszowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 66, obręb geodezyjny Broniszowice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 26  500,00 ( słownie:  dwadzieścia sześć  tysięcy pięćset ) złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca. Przekazanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy sprzedaży.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-25 14:04Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 31/ 2015 Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0004 GRĄDY gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 1 a.m. 1, obszaru 0,0900 ha, dr , Nieruchomości zlokalizowane są w otoczeniu terenów o charakterze rolnym. Teren użytkowany rolniczo. Drogi transportu rolnego zaorane i użytkowane rolniczo, poprawiając sposób użytkowania sąsiednich działek stanowiących własność nabywcy „ROL-MAX DB” splka jawna M. Czajkowski, Z. Skoczek 48-385 Otmuchów, Rysiowice nr 23.

Załącznik nr  8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 113  /2015   z dnia  03 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    31/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0004 GRĄDY    gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 1 a.m. 1, obszaru 0,0900 ha, dr ,

Nieruchomości zlokalizowane są w otoczeniu terenów o charakterze rolnym. Teren użytkowany rolniczo. Drogi transportu rolnego zaorane i użytkowane rolniczo, poprawiając sposób użytkowania sąsiednich działek stanowiących własność nabywcy „ROL-MAX DB” splka jawna M. Czajkowski,  Z. Skoczek 48-385 Otmuchów, Rysiowice nr 23.

Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie charakterystycznym dla dróg transportu rolnego, bez widocznych zastoin wody.  

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka nr  1 obszaru 0,0900 ha  będących  własnością Gminy Otmuchów stanowią  użytek dr  przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tych  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00053946/3  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Droga transportu rolnego szczegółowo opisana w pkt. 1 utraciła charakter dróg dojazdowych do pół przez utworzenie dużych kompleksów rolnych stanowiących własność jednego właściciela.     

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka nr 1  obręb geodezyjny Grądy   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych..

IV.Położenie nieruchomości- działka nr  1 obręb geodezyjny Grądy  gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych i sprzedaż następuje na cele rolne, poprawę warunków  zagospodarowania  sąsiednich działek.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto  3 000,00( słownie : trzy tysiące)  złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 450,00 zł . Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-24 10:52Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 32/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Opolska ,działka nr 1358/11, obszaru 0,0658 ha stanowiących użytek – zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, oraz sady na roli II, arkusz mapy 13, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   128 /2015   z dnia  31 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    32/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 poz. 782) ze zm.  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59)ze zm. ,   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Opolska ,działka

nr  1358/11,  obszaru 0,0658 ha stanowiących użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, oraz sady na roli II,  arkusz mapy 13, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 1358/11 obszaru 0,0658 ha położona w Otmuchowie przy ulicy Opolskiej.  

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 000053947/0   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym

szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- Wschód , zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1358/11- obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa ( oznaczony na rysunku planu symbolem 51MN ).

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 1358/11 wynosi netto 45 000,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 782).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz.782), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-17 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 10:54Aktualizacja dokonana przez: M Pośpiech

W Y K A Z NR 33/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Opolska ,działka nr 1358/14, obszaru 0,0642 ha stanowiących użytek – grunty orne R-II, sady na roli II, arkusz mapy 13, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwą.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   128 /2015   z dnia  31 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    33/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 782) ze zm.  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59)ze zm. ,   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Opolska  ,działka

nr  1358/14,  obszaru 0,0642 ha stanowiących użytek –  grunty orne R-II, sady na roli II,  arkusz mapy 13, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwą.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 1358/14 obszaru 0,0642 ha położona w Otmuchowie przy ulicy Opolskiej.  

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 000053947/0   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym

szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- Wschód , zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1358/14- obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa ( oznaczony na rysunku planu symbolem 51MN ).

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 1358/14 wynosi netto 46 000,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 782).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 782), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-17 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 10:56Aktualizacja dokonana przez: M Pośpiech

W Y K A Z NR 34/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Krakowska działka nr 425/6 obszaru 0,0315 ha stanowiących użytek – zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy 7, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   128 /2015   z dnia  31 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    34/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 782 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Krakowska działka nr  425/6  obszaru 0,0315  ha stanowiących użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy 7, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 425/6 obszaru 0,0315 ha stanowiąca użytek-Bp,  położona w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej .

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00041089/0  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 425/6– obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 425/6  wynosi netto 22 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące  złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 782).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 782), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-17 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 10:57Aktualizacja dokonana przez: M Pośpiech

W Y K A Z NR 35/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów gm. Otmuchów, działka nr 244/6 obszaru 0,1515 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   128 /2015   z dnia  31 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    35/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 782 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów gm.  Otmuchów, działka nr  244/6  obszaru 0,1515  ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 244/6 obszaru 0,1515 ha stanowiąca użytek-Bp,  położona w Nadziejowie gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00056669/8 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 244/6– obręb geodezyjny Nadziejów gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej i przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. zbiornikiem wybieralnym (alternatywnie przydomową oczyszczalnią ścieków) z przyłączem wodociągowym, energetycznym i kanalizacyjnym wraz z budową zjazdu z drogi nr 155 zgodnie z decyzją nr 51/15 o warunkach zabudowy  z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 244/6  wynosi netto 27 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia  siedem tysięcy złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 782).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 782), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-17 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 10:57Aktualizacja dokonana przez: M Pośpiech

W Y K A Z NR 36/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów gm. Otmuchów, działka nr 244/9 obszaru 0,0036 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   128 /2015   z dnia  31 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    36/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 782 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów gm.  Otmuchów, działka nr  244/9  obszaru 0,0036  ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem zbycia w drodze zamiany jest -działka nr 244/9 obszaru 0,0036 ha stanowiąca użytek rolny ŁIII,  położona w Nadziejowie gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00056669/8 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 244/9– obręb geodezyjny Nadziejów gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 244/9  wynosi netto 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych).

 V. Sposób zapłaty – zamiana za działkę nr 81/38 poł. w Nadziejowie stanowiącą własność małżonków Gabryś.  

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze zamiany za działkę nr 81/38 poł. w Nadziejowie.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 782), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-17 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 10:59Aktualizacja dokonana przez: M Pośpiech

W Y K A Z NR 37/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów, działka nr 284/2 obszaru 0,1367 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

Załącznik nr  6  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   128 /2015   z dnia  31 sierpnia  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    37/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 782 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków  gm.  Otmuchów, działka nr  284/2   obszaru 0,1367  ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 284/2 obszaru 0,1367 ha stanowiąca użytek-grunty orne klasy IIIa oraz ps III,  położona w Kałkowie  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00021399/0 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr 284/2– obręb geodezyjny Kałków gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 284/2   wynosi netto 22 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia  dwa tysiące pięćset  złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 782).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 782), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-17 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 11:00Aktualizacja dokonana przez: M Pośpiech

W Y K A Z NR 38/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Otmuchowie przy ulicy Orkana I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Orkana działka nr 337 obszaru 0,0332 ha zabudowana budynkiem usługowym nr 4 , arkusz mapy-5, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

Załącznik nr  7 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   128 /2015   z dnia  31 sierpnia   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    38/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży położonej w Otmuchowie przy ulicy Orkana

 

Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 782 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,  stanowiącej własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Orkana  działka nr  337 obszaru 0,0332 ha zabudowana budynkiem usługowym nr 4 , arkusz mapy-5, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży działka nr 337 wraz ze znajdującej się na niej budynkiem usługowym w zabudowie wolnostojącej niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 98,70 m 2 poł. w Otmuchowie przy ul. Orkana nr 4.

Nieruchomość położona jest w obszarze historycznego zabytkowego założenia urbanistycznego miasta Otmuchowa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 44/49, a zatem podlega ochronie konserwatorskiej.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00045593/4   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 337 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności budynku usługowego oraz działki nr 337 położonych w Otmuchowie ul. Orkana nr 4  wynosi  łącznie z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży 290  000,00 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu. Cena tej nieruchomości ustalona w drodze przetargu podlega obniżeniu, ze względu na fakt iż wpisana jest do rejestru zabytków, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Otmuchowie uchwałą.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-17 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 11:00Aktualizacja dokonana przez: M Pośpiech

W Y K A Z NR 39/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Otmuchowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9b działka nr 247 wraz ze znajdującej się na niej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny ( parter i poddasze użytkowe) o powierzchni użytkowej 79,22 m 2 , budynkiem przybudówki mieszczącej kotłownię, skład opału i komórkę o pow. 22,26 m2 oraz szopy drewnianej poł. w Otmuchowie przy ul. Grunwaldzkiej nr 9b. Nieruchomość położona jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   146 /2015   z dnia  29 września   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    39/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży położonej w Otmuchowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9b.

 

Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 782 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,  stanowiącej własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Grunwaldzka nr 9b ,   działka nr  247 obszaru 0,1355 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 9b oraz komórkami gospodarczymi, arkusz mapy-5, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży działka nr 247 wraz ze znajdującej się na niej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej  częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny ( parter i poddasze użytkowe)  o powierzchni użytkowej 79,22 m 2 ,  budynkiem przybudówki mieszczącej kotłownię, skład opału i komórkę o pow. 22,26 m2 oraz szopy drewnianej poł. w Otmuchowie przy ul. Grunwaldzkiej nr 9b. Nieruchomość położona jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00014541/9   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 247 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności budynków oraz działki nr 247 położonych w Otmuchowie ul. Grunwaldzka nr 9b  wynosi  łącznie z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży 198  000,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ) złotych.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-01 08:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-01 08:40Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 40/ 2015 - Przedmiotem zbycia jest: 1.sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej nr 8 o powierzchni użytkowej 74,10 m 2składającego się z 2 pokoi , kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   146 /2015   z dnia  29 września  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    40/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.782 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. ( Dz. Urz. Woj .Op. z 2006 Nr 53, poz. 1671)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.  

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Krakowska nr 8  m. 3  oraz  udział 1695/10 000 w działce nr  343,  obszaru 0,0662 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanej  budynkiem mieszkalnym  mieszczącym 8 lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 5 właścicieli lokali  i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem, dwóch garaży oraz dwóch komórek gospodarczych nie będących przynależnymi do lokali mieszkalnych mieszczących się w tym budynku.

II. Przedmiotem zbycia jest:

1.sprzedaż  lokalu  mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego  położonego w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej nr 8 o powierzchni  użytkowej 74,10 m 2składającego się z 2 pokoi , kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju.  

2.  prawo użytkowania wieczystego  gruntu pod budynkiem mieszkalnym i budynkami użytkowymi i gospodarczymi obejmującego  działkę nr 343   w udziale wynoszącym  1695/10000 wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00041687/2 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 343 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 3 wraz z przynależnymi pomieszczeniami piwnicą o pow. 6,9 m2, piwnicą o pow. 10,50 m 2 , komórki o pow. 6,50 m 2 , garaży o pow. 14,82 m 2 wraz z  udziałem 1695/10000 części w gruncie i  I opłatą za użytkowanie wieczyste i kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynosi    łącznie 155  000,00 zł  słownie ( sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech Magdalena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-01 08:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-01 08:43Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech Magdalena

W Y K A Z NR 41/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 84,60 m 2 , składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju na parterze budynku oraz 2 pokoi i przedpokoju na poddaszu budynku. Lokal posiada pomieszczenia przynależne – strych o pow. 32,60 m 2 mieszczący się w budynku. Grunt pod budynkiem w udziale 5745/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2. Nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkalne.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   151/2015   z dnia  06 października  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    41/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 782  ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów   gm. Otmuchów, działka nr 9/3, obszaru 0,0324 ha stanowiąca użytek –  , tereny mieszkaniowe B , arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym  nr 22  w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką, wybudowany przed 1939 rokiem   stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej  84,60 m 2 ,  składający się z jednego  pokoju, kuchni,  łazienki z wc oraz przedpokoju na parterze budynku oraz 2 pokoi i przedpokoju na poddaszu budynku.    

Lokal  posiada pomieszczenia przynależne – strych o pow. 32,60 m 2 mieszczący się w budynku.

Grunt pod budynkiem w udziale 5745/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2.

Nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkalne.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00057667/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń .

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94

Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr   9/3  obręb geodezyjny Kijów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 113 000,00 zł ( słownie: sto trzynaście  tysięcy) złotych  w tym wartość udziału w gruncie w 5745/10000 cz. wynosi – 4 500,00 zł słownie: (cztery tysiące pięćset) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie nieruchomości w dniu podpisania umowy sprzedaży.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.782), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-12 08:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-12 08:26Aktualizacja dokonana przez: M Pośpiech

W Y K A Z NR 42/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Grodkowska ,działka nr 144 obszaru 3. 4028 ha stanowiących użytek – grunty orna klasy RIIIa i RIIIb, ps III, arkusz mapy 4, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę produkcji pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania , składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych, parkingów samochodów osobowych i ciężarowych, zieleni o charakterze izolacyjnym oraz zabudowy usług związanych z obsługa rolnictwa.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   178 /2015   z dnia  26 listopada   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    42/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015, poz. 1774)  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Grodkowska  ,działka

nr  144  obszaru  3. 4028 ha stanowiących użytek –  grunty orna klasy RIIIa i RIIIb, ps III, arkusz mapy 4, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę produkcji pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania , składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych, parkingów  samochodów osobowych i ciężarowych, zieleni o charakterze izolacyjnym oraz zabudowy usług związanych z obsługa rolnictwa.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 144  obszaru 3.4028 ha,  położona w Otmuchowie przy ulicy Grodkowskiej.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00041226/3  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym

szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r. Nr 14, poz. 432) działka nr 144- obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę produkcji pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania, składowania i magazynowania( oznaczony na rysunku planu symbolem  1Pn, PSz, PSo, KS1, KS2, 2 Pn, PSz, PSo, KS1, KS2, ZI, RU, ZI).

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 144 wynosi netto 884 000,00 zł ( słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpierch
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-02 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 09:53Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpierch

W Y K A Z NR 43/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Warszawska ,działka nr 665/1 obszaru 0,2041 ha stanowiących użytek – grunty orna klasy RIVa oraz Bi- inne tereny zabudowane, arkusz mapy 9, zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów działkowych, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową lub usług nieuciążliwych. Zabudowana jedną kondygnacją budynku murowanego, bez podpiwniczenia, przykrytego stropem o powierzchni zabudowy 327,34 m 2 i kubaturze 1047 m 3 .

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   178 /2015   z dnia  26 listopada   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    43/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r, poz. 1774) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Warszawska  ,działka

nr  665/1  obszaru  0,2041 ha stanowiących użytek –  grunty orna klasy RIVa oraz Bi- inne tereny zabudowane, arkusz mapy 9, zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów działkowych, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową lub usług nieuciążliwych. Zabudowana jedną kondygnacją budynku murowanego, bez podpiwniczenia, przykrytego stropem o powierzchni zabudowy 327,34 m 2 i kubaturze 1047 m 3 .

II. Przedmiotem sprzedaży jest  prawo własności działki nr 665/1   obszaru  0,2041 ha,  położonej w Otmuchowie przy ulicy Warszawskiej wraz z rozpoczętą budową znajdującą się na działce.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00041226/3  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 665/1 – obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów działkowych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  665/1 wraz z zabudowaniami posadowionymi na działce wynosi netto 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-02 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 09:54Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech

W Y K A Z NR 44/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów gm. Otmuchów, niezabudowane działki: nr 17, obszaru 0,0400 ha stanowiąca drogę, arkusz mapy- 1, nr 18/2, obszaru 0,1400 ha stanowiąca grunty orne IIIa i ps III, arkusz mapy- 1 Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej. Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr 97. Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 178  /2015   z dnia  26 listopada 2015 r.

 

W Y K A Z   NR    44/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 , poz. 1774. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów  gm. Otmuchów, niezabudowane działki:

 nr  17,  obszaru 0,0400 ha stanowiąca drogę, arkusz mapy- 1,

nr  18/2, obszaru 0,1400 ha stanowiąca grunty orne IIIa i ps III, arkusz mapy- 1

 Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej.  Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr  97. Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.

II.Przedmiotem sprzedaży są  działki  nr 17 i 18/2 łącznego obszaru 0,1800 ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00047013/9  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 17 i 18/2  obręb geodezyjny Kijów   gm. Otmuchów zlokalizowane są w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 17 i 18/2 , obręb geodezyjny Kijów   gm. Otmuchów zlokalizowane są  w obszarze użytków rolnych.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 10 00,00( słownie: dziesięć tysięcy )złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-02 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 09:55Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech