wykazy 2016

W Y K A Z NR 1/ 2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 659, obszaru 0,0493 ha stanowiąca użytek-Bp, położona w Otmuchowie przy ulicy osiedle- Lata Kwiatów przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z możliwością zabudowy budynkiem letniskowym- zabudowa rekreacyjna zgodnie z decyzją Nr 112/15 o warunkach zabudowy przedmiotowej działki.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2016   z dnia  05 stycznia   2016 r.

 

W Y K A Z   NR    1/ 2016

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r, poz. 1774) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. osiedle-Lata Kwiatów  działka nr  659  obszaru 0,0493  ha stanowiących użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy 9, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 659, obszaru 0,0493 ha stanowiąca użytek-Bp,  położona w Otmuchowie przy ulicy osiedle- Lata Kwiatów przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z możliwością zabudowy budynkiem letniskowym- zabudowa rekreacyjna zgodnie z decyzją Nr 112/15 o warunkach zabudowy przedmiotowej działki.  

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00084213/2 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  659– obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 659  wynosi netto 28 000,00 zł , słownie ( dwadzieścia osiem tysięcy) złotych. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-18 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 15:22Aktualizacja dokonana przez: M. Pośpiech