Rozstrzygnięcia 2017

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Łąka, obejmująca lokal mieszkalny nr „7” o powierzchni użytkowej 82,35 m2 wraz z udziałem 1373/10000 cz. w działce oznaczonej nr 26/3 obszaru 0,0801 ha. (KW OP1N/00032626/1).

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

 

1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Łąka,  obejmująca lokal mieszkalny nr „7” o powierzchni użytkowej 82,35 m2 wraz z udziałem 1373/10000 cz. w działce oznaczonej nr 26/3 obszaru 0,0801 ha.
(KW OP1N/00032626/1).

3.     Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

a. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0

b.    osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0

4.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert

a. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy).

b. najwyższa cena osiągnięta w przetargu ------

c.     informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert ------

5.    Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości ----------

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

 

Sporządziła:

Sylwia Lato

Autor: S. Lato
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-24 16:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 16:14Aktualizacja dokonana przez: S. Lato