Rozstrzygnięcia 2017

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Lasowice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 175/1 obszaru 0,0500 ha ( KW OP1N/00058927/9), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ogród przydomowy lub poprawę warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 23 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona          w obrębie ewidencyjnym Lasowice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 175/1 obszaru 0,0500  ha ( KW OP1N/00058927/9), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ogród przydomowy lub poprawę warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.

3.     Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

a. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1

b.    osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0

4.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert

a. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

b. najwyższa cena osiągnięta w przetargu (netto) – 5 600,00zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).

c.     informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert – złożono jedną ofertę.

5.    Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości – Robert i Barbara Dzik.

 

Sporządziła:

Sylwia Lato

Autor: S. Lato
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-24 16:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 16:16Aktualizacja dokonana przez: S. Lato