Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2012

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  7/2012
Burmistrza Otmuchowa
z dnia  12 stycznia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Ogłaszam ustny  I przetarg nieograniczony na  dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1 usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod  lokalizację  4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem  nr 1  i  załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału   Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
                                Otmuchowa Nr 7/2012  z dnia 12 stycznia 2012roku

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza ustny  I przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1, ujawnionej w księdze wieczystej 41089, usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchów przy ul.  Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację garaży w zabudowie szeregowej
•    Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2012 r. w pokoju nr 12 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6  zgodnie z  wykazem:
Nr boksu    Rodzaj zabudowy    Pow. użytkowa boksu garażowego    Cena wywoławcza w zł za 1m2    Wadium w zł    Postąpienie w zł    Godzina przetargu
6      Garaż  o konstrukcji  stalowej    19,20m2    0,63zł    2,00zł    1,00    9,00
7      Garaż  o konstrukcji  stalowej    19,20m2    0,63zł    2,00zł    1,00    9,20
8      Garaż  o konstrukcji  stalowej    19,20m2    0,63zł    2,00zł    1,00    9,40
9      Garaż  o konstrukcji  stalowej    19,20m2    0,63zł    2,00zł    1,00    10,00
•    Czynsz dzierżawny  boksu garażowego nr :6,7,8,9 ustala się w stosunku miesięcznym  i płatny będzie do 20-tego każdego miesiąca , do którego dolicza się vat.  
•    Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie
•    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2,00 zł
które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego  w Otmuchowie nr konta  37 887200030000026020000040 najpóźniej do dnia 13 lutego 2012r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.
•    Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 15.02.2012 roku o godz.12.00
•    Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
•    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego
•    Wadium nie podlega zwrotowi ,w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy , w terminie 10 dni od dnia skutecznego przetargu
•    Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego
•    Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.
•    W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu z miesięcznym wypowiedzeniem.
•    W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
•    Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy ureguluje umowa dzierżawy.
•    Osoba, która wygra przetarg ,we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w pok. 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379758