Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Najem 2012

Liczba odsłon: 15398
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej - przetarg na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat o pow. 13,00 m2 poł. w Otmuchowie ul. Krakowskiej 36

Zarządzenie   nr   125/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 15 października 2012r.

 

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

  • § 1

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat  o pow. 13,00 m2  poł. w Otmuchowie ul. Krakowskiej 36.

Lokal użytkowy zostało wykazany do najmu wykazem nr 3/2012.

 

  • § 2

Szczegółowe dane dotyczące lokalu użytkowego określonego w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

1. Powołuję Komisję w składzie :

 

Przewodniczący         - Cholewiński Zdzisław

            Członkowie                - Derenowska Aleksandra

- Mazek Janina

- Dychtoń Iwona

 

2. Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg na najem lokalu użytkowego stanowiącego

    własność Gminy Otmuchów  położonego :

 

1)      Otmuchów ul. Krakowska 36

 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zakończenia przetargu.

 

  • § 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

  • § 5

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa z dnia 15.10.2012r. Nr  125/2012

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 13,00 m2 w położonego w Otmuchowie ul. Krakowska 36

 

Przedmiotem przetargu  jest najem pomieszczenia użytkowego o pow. 13,00 m2 poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 - na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie : sklepik szkolny.

W pomieszczeniu należy wykonać ściankę działową i zaadoptować pomieszczenie na potrzeby prowadzenia działalności handlowej. Koszt wykonania remontu zostanie zaliczony na poczet czynszu na podstawie przedłożonych faktur.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 5,40 zł/m2 +VAT (23%) za 1 m2 powierzchni

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

15 listopada 2012r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 0,50 zł.  (słownie : pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  09 listopada 2012r.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 14 listopada 2012r.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu.

 Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 09 listopada 2012r. w godz. 1000 – 1200

 Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

 

Liczba odsłon: 882
Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-10-15
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-15 15:42:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379959