Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Najem 2012

Liczba odsłon: 15408
Zarządzenie nr 89/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 07 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej Ogłaszam II ustny nieograniczony przetarg (wykaz nr 1/2012) na najem lokalu użytkowego o pow. 30,14 m2 poł. w Ratnowicach 59 na okres do 3 lat jak w załączniku do zarządzenia.

Zarządzenie   nr     89/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 07 sierpnia 2012r.

 

w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z  2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

 

zarządzam co następuje:

 

  • § 1

 

Ogłaszam II ustny nieograniczony przetarg (wykaz nr 1/2012) na najem lokalu użytkowego o pow. 30,14 m2  poł. w Ratnowicach 59 na okres do 3 lat jak w załączniku do zarządzenia.

 

  • § 2

 

1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie :

 

Przewodniczący         - Cholewiński Zdzisław

            Członkowie                - Derenowska Aleksandra

- Mazek Janina

- Dychtoń Iwona

 

2. Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg na najem lokalu użytkowego wymienionego

    w  § 1 niniejszego zarządzenia.

 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zakończenia przetargu.

 

4. Komisja Przetargowa sporządzi Protokół z przeprowadzonego przetargu.

 

  • § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

  • § 4

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 07.08.2012r. Nr  89/2012

 

OGŁOSZENIE

BurmistrzA Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłaszam II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 30,14 m2  położonego w Ratnowicach 59 działka Nr 111

 

Przedmiotem przetargu  jest najem lokalu użytkowego składającego się z pomieszczenia garażowego o pow. 30,14 m2 poł. w Ratnowicach 59 na okres do 3 lat z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowo – garażowe (na potrzeby własne).

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 0,50 zł/m2 +VAT za 1 m2 powierzchni

 

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

30 sierpnia 2012r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 0,50 zł.  (słownie : pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  24 sierpnia 2012r.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od

  zwarcia umowy

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 27 sierpnia 2012r. o godz. 900

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.

 

Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 22 sierpnia 2012r. w godz. 1000 – 1100

 

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 

Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379964