Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2017

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Meszno gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 231/5 i 231/6 łącznego obszaru 0,1117 ha ( KW OP1N/00032606/5), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ogród przydomowy lub poprawę warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 23 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona         w obrębie ewidencyjnym Meszno gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 231/5  i 231/6 łącznego obszaru 0,1117 ha ( KW OP1N/00032606/5),  przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ogród przydomowy lub poprawę warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.

3.     Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

a.    osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0

b.    osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0

4.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert

a.    cena wywoławcza nieruchomości (netto) 16 200,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych).

b.    najwyższa cena osiągnięta w przetargu (netto) – -----------

c.     informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert – wyniku przetargu dokonano siedem postąpień.

5.    Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości – -----------

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

 

Sporządziła:

Sylwia Lato

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379992