Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76943
BURMISTRZ OTMUCHOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETRG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ działek nr 65/1, 65/2, 65/3, 226, 227, 228 poł. w miejscowości GRĄDY gm. Otmuchów .

                                                                      Załącznik nr  1 do Zarządzenia   nr  30 /2012

                                                                Burmistrza Otmuchowa z dnia  12 marca  2012  r.

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

OGŁASZA   I     PUBLICZNY    PRZETRG  OGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  działek nr 65/1, 65/2, 65/3, 226, 227, 228 poł. w miejscowości GRĄDY gm. Otmuchów .

 

       Przedmiotem przetargu są działki oznaczone wg ewidencji gruntów nr 65/1, 65/2, 65/3, 226, 227, 228 ( arkusz mapy 7 )  o powierzchni łącznej 0,4900 ha,   położone w obrębie geodezyjnym 0004 Grądy  gm. Otmuchów,   dla których  Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą  Kw nr 53946.  

Zbywane działki  przeznaczone  są   na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. 

C E N A  WYWOŁAWCZA  w  I   przetargu  wynosi : 9 500,00 zł

(słownie : dziewięć tysięcy pięćset)   i jest ceną netto.

Cena wywoławcza uwzględnia koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 W przetargu mogą wziąć udział właściciele sąsiednich z działkami nr 65/1, 65/2, 65/3, 226, 227, 228   nieruchomości , jeśli wpłacą wadium  na konto  Gminy Otmuchów  prowadzone przez B.S  w Otmuchowie nr 37887200030000026020000040  w wysokości  950,00  zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r.

 Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów.

 Brak środków na  podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie  wpłacone wadium. Wadium podlega  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.

Dowód wniesienia wadium winien być przedłożony Przewodniczącemu Komisji Przetargowej do dnia   17 kwietnia   2012 r. w godzinach pracy Urzędu.

Postąpienie w przetargu  wynosi 1 % ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie .

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

pokój nr 9 w dniu  19 kwietnia   2012 r.  o godzinie 11 00.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach   określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z  2004 r.  Nr 167, poz. 1758)jeżeli udokumentują  prawo własności działek sąsiednich.

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

 

Liczba odsłon: 2964
Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-03-19
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-19 09:05:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379700