Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76963
II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu użytkowego – o powierzchni 74,30m 2 wraz z udziałem 16/100 we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego oraz prawem użytkowania wieczystego 16/100 części w działce nr 703/2, obszaru 0,0385 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej nr 15/1.

Załącznik nr 5    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4/2012   z dnia 10 stycznia   2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia  2012  r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)   

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu użytkowego – o powierzchni  74,30m 2  wraz z udziałem  16/100  
we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 16/100 części w działce nr 703/2, obszaru   0,0385 ha  położonej
w Otmuchowie przy ulicy  Krakowskiej nr 15/1.  
1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno- użytkowym   o pow. użytkowej 475,80  m2.  mieszczącym trzy lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 16/100 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   703/2 łącznego obszaru 0,0385 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal użytkowy nr 1  o powierzchni  74,30 m 2 , który składa się z pomieszczeń: rejestracji, poczekalni, laboratorium, 4-ch WC, oraz pomieszczenia gospodarczego. Jest samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  52909 w stanie wolnym od obciążeń.    
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
   Przedmiotowa nieruchomość  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze
   funkcji mieszkalnej.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt   tysięcy)  i  
    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za
    użytkowanie wieczyste udziału 16/100 w działce nr 703/2 poł. w Otmuchowie wynoszącą 25 %     
    wartości co stanowi kwotę 1 100,00 zł Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłaty
     rocznej w wysokości 3% wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania
     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego  2012 r.  o godzinie 12 30.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   
     15 000 ,00  zł  (słownie: piętnaście tysięcy )    w terminie do dnia  17 lutego  2012 roku
      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank
      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20 lutego 2012r do godziny 1500 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik
   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie
   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia
   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,
   Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:52:28
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379711