Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76965
II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 41,80m 2 wraz z udziałem 2209/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru 0,0253 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 3

Załącznik nr 2    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4 / 2012  z dnia  10 stycznia    2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia  2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)   

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  41,80m 2  wraz z udziałem  2209/10 000  
we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru   0,0253 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Nyskiej nr 3  
1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym   o pow. użytkowej 189,30  m2.  mieszczącym cztery  lokale mieszkalne. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 2209/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   335, obszaru 0,0253 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  41,80 m 2 , który składa się z pomieszczeń: jednego pokoju, kuchni  oraz pomieszczeń przynależnych: WC i piwnica mieszczące się w budynku.
Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  61546  w stanie wolnym od obciążeń.    
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
   Działka nr 335- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o
    przewadze funkcji mieszkalnej.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  
    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za
    użytkowanie wieczyste udziału 2209/10 000 w działce nr  335 poł. w Otmuchowie wynoszącą
    25 %  wartości co stanowi kwotę 1 100,00 zł Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania
    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania
     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy
     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego  2012 r.  o godzinie 11 15.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   
     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  17 lutego 2012 roku
      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank
      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20
   lutego   2012r do godziny 1500 .  Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się
   jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg  
   wygra od  zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie  pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z
    2004 r., Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:51:46
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379712