Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76955
Przedmiotem przetargu jest działka położona w Otmuchowie oznaczona nr ewidencyjnym 1116/8 obszaru 0,0629 ha

Załącznik nr  1 do Zarządzenia   nr  3 /2012
                                                                Burmistrza Otmuchowa z dnia  10 stycznia 2012  r.

BURMISTRZ   OTMUCHOWA
OGŁASZA   I     PUBLICZNY    PRZETRG  OGRANICZONY
NA  SPRZEDAŻ  DZIAŁKI  POŁOZONEJ  W  OTMUCHOWIE .

       Przedmiotem przetargu jest działka  położona  w Otmuchowie     oznaczona nr ewidencyjnym  1116/8  obszaru  0,0629 ha   dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą  Kw nr OP1N/00045593/4.  Zbywana działka  przeznaczona jest  na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
C E N A  WYWOŁAWCZA  w  I   przetargu  wynosi : 16 400,00 zł
 słownie :  ( szesnaście tysięcy czterysta)  i jest ceną netto.
Cena wywoławcza uwzględnia koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży .   W przetargu mogą wziąć udział właściciele sąsiednich z działką nr 1116/8  nieruchomości , jeśli wpłacą wadium  na konto  Gminy Otmuchów  prowadzone przez Bank Spółdzielczy  w Otmuchowie nr 37887200030000026020000040  w wysokości  850,00  zł  słownie
( osiemset pięćdziesiąt ). Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.
Dowód wniesienia wadium winien być przedłożony Przewodniczącemu Komisji Przetargowej do dnia   20 lutego  2012 r. w godzinach pracy Urzędu.
Termin wpłacenia  lub wniesienia wadium  upływa  w dniu 17 lutego 2012 r .
Postąpienie w przetargu  wynosi 1 % ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie .
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem winna być wpłacona w całości w terminie do  28 lutego 2012 roku.  
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego    2012 r.  o godzinie 11 00.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w ustalonej     
    wysokości   w terminie do dnia  17 lutego   2012 roku na konto  Gminy Otmuchów     
    prowadzone przez Bank   Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040
    oraz wykażą się prawem własności nieruchomości będącej nieruchomością sąsiednią.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20
    lutego  2012r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się
    jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg
    wygra od  zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z
    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:55:41
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379706