Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2013

Liczba odsłon: 93011
Burmistrz Otmuchowa ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew gminnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

 

Burmistrz  Otmuchowa 

ul. Zamkowa 6 , 48-385 Otmuchów

 

ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna pochodzącego
z wycinki drzew gminnych przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego –etap II ”.

1.    Charakterystyka przedmiotu przetargu:

 Sprzedaż drewna tartacznego  w ilości 255,59 m3 za cenę wywoławczą 127,795,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć  złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23 %

Dokładna charakterystyka drewna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Odbiór drewna transportem i na koszt nabywcy, wyłonionego w przetargu w terminie do 7 dni od daty zapłaty ceny nabycia drewna.


2.    Oferty pisemne dot. sprzedaży drewna opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza drewna podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne - jako nie spełniające warunków ogłoszenia.


3.    Wszelkich wyjaśnień udziela Pani Aleksandra Derenowska  w pokoju nr 15 ul. Zamkowa Nr 6 , 48-385 Otmuchów  telefon 77 431 50 16 wew. 46 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00


4.    Wadium w przetargu wynosi 2,000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Wadium można wpłacać do dnia 23.04.2013r.  na konto Gminy Otmuchów  prowadzone przez Bank Spółdzielczy Otmuchów  Nr 37887200030000026020000040. Za dzień zapłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego


5.    Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisami:

"Oferta na zakup drewna tartacznego „

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  ul. Zamkowa 6 , 48-385 Otmuchów  w terminie do 23.04.2013r. do godz. 1000.  Nie dopuszczalna jest modyfikacja oferty po jej złożeniu.


6.    Przetarg rozpocznie się w dniu 26.04.2013r. o godz. 1010 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul.Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów gdzie Komisja Przetargowa dokona publicznego otwarcia ofert.


7.    Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za kupno całości drewna oferowanego w ogłoszeniu.


8.    Oferta pisemna dot. sprzedaży drewna musi zawierać:

1)     Oferowaną cenę

2)     Sposób zapłaty


9.    Warunki uczestnictwa w przetargu pisemnym:

1)     złożenie oferty zakupu

2)     wpłacenie na konto Gminy  Otmuchów  wadium

3)     dołączenie do oferty oryginalnego dowodu wpłaty wadium

 

10. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z ofertą i akceptacją warunków projektu umowy sprzedaży drewna, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


11.  Wadium Oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Oferentom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

 

12. Wadium złożone przez Oferenta, który wygrał przetarg, przepada na rzecz Sprzedającego w przypadku:

1)     uchylania się Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty

2)     niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie;

 

Oferenci przed złożeniem oferty pisemnej

zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży!

 

 

BURMISTRZ  Otmuchowa  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU.

 

 

 

Otmuchów dnia  08.04.2013r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 1123

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379623