Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 31/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów gm. Otmuchów, działka nr 91/4 obszaru 0,3615 ha stanowiących użytek – grunty orna klasy : RII- 0,0784 ha, RIIIa- 0,1915, pastwiska trwałe PsIII- 0,0916 ha, arkusz mapy-1, przeznaczona do użytkowania rolniczego

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   144 /2014   z dnia  20 listopada    2014 r.

 

W Y K A Z   NR    31/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów  gm. Otmuchów, działka nr  91/4  obszaru 0,3615 ha stanowiących użytek –  grunty orna klasy : RII- 0,0784 ha, RIIIa- 0,1915, pastwiska trwałe PsIII- 0,0916 ha, arkusz mapy-1, przeznaczona do użytkowania rolniczego

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 91/4  obszaru 0,3615 ha stanowiąca użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego, położona w  miejscowości Kijów  gmina Otmuchów stanowiąca teren niezabudowany zlokalizowany przy głównej drodze asfaltowej. Teren płaski dobrze nasłoneczniony bez ponadprzeciętnych utrudnień w użytkowaniu działki.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00047013/9  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 91/4 obręb geodezyjny Kijów  zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 91/4  wynosi netto 17 500,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy pięćset  00/100 ).

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r.  poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379172