Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 29/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska , działka nr 160/2 obszaru 0,0460 ha stanowiących użytek – inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-4, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 159/16 poprzez zapewnienie połączenia z droga publiczną nr 161.

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   144 /2014   z dnia  20 listopada   2014 r.

 

W Y K A Z   NR    29/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska   ,  działka nr  160/2 obszaru 0,0460 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-4, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 159/16 poprzez zapewnienie połączenia z droga publiczną nr 161.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 160/2 obszaru 0,0460 ha stanowiąca użytek- tereny przemysłowe niezabudowane –Ba,  położona w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00003595/2  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego w mieście  Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej , zatwierdzony uchwałą Nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 04 marca 2005 r. Nr 14, poz. 432).

Działka nr 160/2 ,  obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren przeznaczony pod tereny dróg publicznych.

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 160/2  wynosi netto 24 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery  tysiące  00/100 ). Do ceny nabycia zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz podatek vat.  

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.37ust. 2 pkt. 6  ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r.  poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379175