Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 27/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Żeromskiego nr 2, działka nr 720/3 łącznego obszaru 0,0159ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 10, zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, krytym dachówką ceramiczną mieszczącym 5 lokali mieszkalnych.

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   135 /2014   z dnia  06 listopada   2014r.

 

W Y K A Z   NR    27/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001, Otmuchów ul. Żeromskiego  nr 2, działka nr 720/3 łącznego obszaru 0,0159ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 10, zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, krytym dachówką ceramiczną mieszczącym 5 lokali mieszkalnych. .   

II.Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony nr 5 o powierzchni użytkowej 10,40 m 2 ,  składający się z jednego pokoju i  kuchni.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę, stych i wc na korytarzu  o łącznej pow. 4,80 m 2.  Grunt pod budynkiem w udziale 730/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19 listopada 2100 roku.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00053782/5  z wpisem prawa własności 730/10 000 cz. Gminy Otmuchów  w

 stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr  XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana działka nr 720/3  obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej  zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

IV.Wartość nieruchomości  obejmującej prawo użytkowania wieczystego  udziału w gruncie w wysokości  730/10000 cz. wynosi – 1 100,00 zł słownie: (jeden tysiąc sto złotych).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 730/10 000 cz. w działce nr 720/3 wynosi 25 % wartości udziału, którego wartość wynosi  netto  275,00 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt  pięć) Do I opłaty zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.

V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest lokal,- sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379177