Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 26/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0006 Jasienica Górna gm. Otmuchów, działka nr 89, obszaru 0,0923 ha stanowiąca użytek – tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym nr 36 dwukondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   135 /2014   z dnia  6 listopada  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    26/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0006 Jasienica Górna  gm. Otmuchów, działka nr 89, obszaru 0,0923 ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym nr 36  dwukondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką  stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 27,50 m 2 ,  składający się z jednego pokoju, kuchni.

Lokal  posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 3,10 m 2 , strych o pow. 10,90 m2 , WC o pow. 0,9 m2 mieszczące się w budynku.

Grunt pod budynkiem w udziale 1118/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00063006/5  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94

Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr  89  obręb geodezyjny Jasienica Górna  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 40 000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy) w tym wartość udziału w gruncie w 1118/10000 cz. wynosi – 2 500,00 zł słownie: (dwa tysiące pięćset).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy p. Leszka Bondar.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379178