Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 25/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0029 Ulanowice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 180/1, obszaru 0,0386 ha stanowiące użytek – zurbanizowane tereny niezabudowane , arkusz mapy- 2.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   125 /2014   z dnia  17 października  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    25/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518.) Burmistrz  Otmuchowa wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0029 Ulanowice   gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 180/1, obszaru 0,0386 ha stanowiące użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane , arkusz mapy- 2. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym. Teren nieruchomości o nachyleniu północnym. kształcie nieregularnym, nie korzystnym dla zabudowy, utrudnienia w zagospodarowaniu powoduje zły kształt działki oraz mała powierzchnia.  Przy południowej granicy działki znajduje się słup energetyczny niskiego napięcia.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 180/1,  obszaru 0,0386ha będąca własnością

Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek Bp przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr 137 poł. w Ulanowicach.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00077826/0 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182),

z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  180/1    obręb geodezyjny Ulanowice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 180/1, obręb geodezyjny Ulanowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379179