Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 24/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 Jarnołtów gm. Otmuchów, udział w ½ części niewydzielonej niezabudowanych działek : 1. nr 2/4 łącznego obszaru 0,7400 ha stanowiące użytek – grunt orny klasy R IIIa , RIIIb, ŁIII, 2. nr 25 łącznego obszaru 5.1700 ha stanowiące użytek – grunt orny klasy R IIIa , RIIIb, RIVa, RIVb,ŁIII, ŁIV oraz nieużytek.

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   125 /2014   z dnia  17 października  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    24/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 Jarnołtów   gm. Otmuchów, udział w ½ części niewydzielonej niezabudowanych działek   :

1. nr 2/4  łącznego  obszaru 0,7400 ha stanowiące użytek –  grunt orny klasy  R IIIa , RIIIb, ŁIII,

2. nr 25  łącznego  obszaru 5.1700 ha stanowiące użytek –  grunt orny klasy  R IIIa , RIIIb, RIVa, RIVb,ŁIII, ŁIV  oraz nieużytek.

Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów  o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkalno- zagrodowej. Teren nieruchomości plaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.  Brak przyłączy służących uzbrojeniu terenu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość obejmująca po ½ części niewydzielonej działek

Nr 2/4 i nr 25 ,  łącznego obszaru 5,91 ha będące współwłasnością Gminy Otmuchów w ½

części  stanowiące  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N 00049340/4 z wpisem prawa własności  w 1/2 części niewydzielonej Gminy Otmuchów oraz osoby fizycznej.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.  nieruchomość obejmująca niezabudowane  działki nr 2/4 oraz nr 25    obręb geodezyjny Jarnołtów   gm. Otmuchów zlokalizowane są  w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działki  nr 2/4 i nr 25, obręb geodezyjny Jarnołtów gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz mieszkalno- zagrodowym.

V.Wartość udziału Gminy Otmuchów w nieruchomości  wynosi  netto  114 800,00 zł ( słownie: sto czternaście tysięcy osiemset  złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych ze współwłaścicielem a w przypadku rezygnacji z kupna ½ części własności Gminy Otmuchów sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379180