Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 21/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0017 Maciejowice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 155 łącznego obszaru 0,6200 ha stanowiące użytek – grunt orny klasy R IV a i RV, arkusz mapy- 5. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkalno- zagrodowej

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   125 /2014   z dnia  17 października  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    21/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0017 Maciejowice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 155   łącznego  obszaru 0,6200 ha stanowiące użytek –  grunt orny klasy  R IV a i RV, arkusz mapy- 5. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkalno- zagrodowej. Nieruchomość od strony zachodniej sąsiaduje z droga asfaltową, od strony północnej z  nieruchomościami zabudowanymi a z pozostałych stron z gruntami rolnymi. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym . Utrudnienia w użytkowaniu powoduje lokalizacja dwóch słupów rozkracznych, żelbetowych linii energetycznej , przebiegającej przez teren działki. Brak przyłączy służących uzbrojeniu terenu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 155,  obszaru 0,6200 ha będące własnością

Gminy Otmuchów stanowiące  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00032610/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 155  obręb geodezyjny Maciejowice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 155, obręb geodezyjny Maciejowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 22 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Liczba odsłon: 556

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379183