Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 19/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie - Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy oznaczony nr 3 mieszczący się na parterze budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 66,89 m 2, składający się z sali sprzedaży oraz zaplecza magazynowego wraz z sanitariatem. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem w udziale 1773/10 000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego nr 3.

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   105 /2014   z dnia  19 września  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    19/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r., poz. 518 .) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0017 Maciejowice  gm. Otmuchów, 1773/10 000 udziału w działce nr 220  łącznego  obszaru 0,3533 ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe –B oraz grunty orne klasy III a,  arkusz mapy- 2, zabudowany budynkiem mieszkalnym mieszczącym dwa lokale mieszkalne oraz jeden lokal użytkowy oraz budynkiem gospodarczym.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy oznaczony nr 3 mieszczący się na parterze budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 66,89 m 2, składający się z sali sprzedaży oraz zaplecza magazynowego wraz z sanitariatem. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Grunt pod budynkiem w udziale 1773/10 000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00058426/7  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia  1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 220  obręb geodezyjny Maciejowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej a częściowo w obszarze terenów użytków rolnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości   1773/10000   łącznie  42 000,00 zł ( słownie: czterdzieści dwa tysiące).

 

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379186