Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

2014-06-25 W Y K A Z NR 16/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Henryka Sienkiewicza 4a , 1262/10000 udział w działce nr 1343/8 obszaru 0,0240 ha stanowiących użytek – tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanych budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym składający się z czterech lokali mieszkalnych. Jest to obiekt murowany, krytym dachówką ceramiczną stanowiący współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   73 /2014   z dnia  23 czerwca   2014 r.

 

W Y K A Z   NR    16/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Henryka Sienkiewicza 4a  ,  1262/10000  udział w działce nr  1343/8 obszaru 0,0240 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym składający  się z czterech lokali mieszkalnych.  Jest to obiekt  murowany, krytym dachówką ceramiczną stanowiący  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie ul. Henryka Sienkiewicza nr 4a  o powierzchni użytkowej 20,80 m 2składający się z 1 pokoju  oraz powierzchni pomieszczeń przynależnych.

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1343/8  w udziale 1262/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00060048/0  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. Działka nr 1343/8,  obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 22 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące  ) w tym wartość udziału 1262/10 000 części w gruncie oraz koszt przygotowania do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Liczba odsłon: 776

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379189