Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 2/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.– obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, działka nr 2 obszaru 0,4700 ha stanowiąca użytek – droga- dr , arkusz mapy- 1, stanowiąca drogę gruntową nieutwardzoną. Działka od strony południowej i północnej sąsiaduje z gruntami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo. Od wschodniej strony graniczy z droga gruntową nr 37 i gruntami rolnymi. Od strony zachodniej działka graniczy z drogą asfaltową.

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   8 /2014   z dnia  16 stycznia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    2/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

  1. I.                   Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, działka nr 2 obszaru 0,4700 ha stanowiąca użytek –  droga- dr , arkusz mapy- 1, stanowiąca drogę gruntową nieutwardzoną. Działka od strony południowej i północnej sąsiaduje z gruntami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo. Od wschodniej strony graniczy z droga gruntową nr 37 i gruntami rolnymi. Od strony zachodniej działka graniczy z drogą asfaltową.
  2. II.                Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 2 AM-1 obszaru 0.4700 ha w Nieradowicach gm. Otmuchów stanowiąca drogę śródpolną -gruntową.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00056024/5  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

 

        III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana  działka  nr 2  obręb geodezyjny Nieradowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków rolnych.

 

        IV. Wartość nieruchomości  wynosi   25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

        V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

        VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań, na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich działek rolnych.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379194