Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 9/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.– obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, działka nr 915/2 i 916/2 łącznego obszaru 0,5814 ha stanowiące użytek – gruntu orne klasy R III b i R IV b arkusz mapy- 12, stanowiąca użytki rolne. Nieruchomość obejmująca działki 915/2 i 916/2 zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym i zadrzewionym oraz drogi krajowej nr 46.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr   10 /2014   z dnia  22 stycznia  2014 r.

W Y K A Z   NR    9/ 2014
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )     Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl  
I.    Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, działka nr 915/2 i 916/2 łącznego  obszaru 0,5814 ha stanowiące użytek –  gruntu orne klasy R III b i R IV b arkusz mapy- 12, stanowiąca użytki rolne. Nieruchomość obejmująca działki 915/2 i 916/2 zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym i zadrzewionym oraz drogi krajowej nr 46.
II.    Przedmiotem sprzedaży są działki nr 915/2 i 916/2 łącznego  obszaru 0,5814 ha będące własnością Gminy Otmuchów stanowiące  użytek –  gruntu orne klasy R III b i R IV b arkusz mapy- 12.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta
Kw nr OP1N 00045593/4   z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.    
III.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013r, poz. 647 z  zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. działki nr 915/2 i 916/2  – obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów użytków rolnych.
        IV. Wartość nieruchomości  wynosi  netto 25 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset  złotych).
        V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem
zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz ze zmiana wpisu w KW ponosi nabywca.

        VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:
Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379202