Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 11/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. 1 Maja 16 c-d , 2139/10000 udział w działkach nr 1237/3 i 1237/4 łącznego obszaru 0,0263 ha

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   47 /2014   z dnia  14 kwietnia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    11/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. 1 Maja 16 c-d ,  2139/10000  udział w działkach nr 1237/3 i 1237/4 łącznego  obszaru 0,0263 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym w zabudowie segmentowej usytuowanym  szeregowo, dwukondygnacyjny, z częściowo użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony składający  się z czterech przylegających do siebie segmentów.  Jest to obiekt  murowany, krytym dachówką ceramiczną stanowiący  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na poddaszu segmentu położonego w Otmuchowie ul. 1 Maja  nr 16 c-d o powierzchni użytkowej 57,69 m 2składający się z 2 pokoi, kuchni, spiżarki , łazienki z wc na korytarzu oraz piwnicy.

Grunt pod budynkiem w skład ,którego wchodzą działki 1237/3 i 1237/4 w udziale 2139/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00070977/4  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działki nr 1237/3 i 1237/4- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej :usługi komercyjne –działalność  nieuciążliwa z zachowaniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 83 000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące  ) w tym wartość udziału 2139/10 000 części w gruncie  wynosi – 3 400,00 zł słownie: (trzy tysiące czterysta).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu Urszulą Humaj.

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379204