Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 12/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży . Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0014, Lubiatów, gmina Otmuchów , udział ½ części niewydzielonej działki nr 251, łącznego obszaru 0,4900 ha

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  47/2014   z dnia  14 kwietnia  2014 r.

 

 

W Y K A Z   NR    12/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży .

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr  2, poz. 59) ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0014, Lubiatów, gmina  Otmuchów , udział ½ części niewydzielonej działki nr 251, łącznego obszaru 0,4900 ha stanowiąca grunty orne klasy R- IIIa, użytki rolne zabudowane klasy B-RIIIa oraz  nieużytki, arkusz mapy- 1.

Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym, budynkiem stajni i  stodoły oraz  komórką gospodarczą w stanie do remontu lub rozbiórki.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  OP1N/00011629/9   z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w ½ części.

Nieruchomość stanowi współwłasność w częściach niewydzielonych Gminy Otmuchów

udział ½,  Laskowski Adolf udział 51/200, Laskowska Władysława udział 49/400, Korycka Jolanta udział 49/400.

  Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

1. Zobowiązania, których przedmiotem jest udział w nieruchomość:

a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem udziału w nieruchomości,  

b. wykonać roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie czy też rozbiórce na podstawie prawomocnej decyzji  o pozwoleniu na budowę.   

2. Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w stanie do odbudowy lub rozbiórki.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 251 poł. w Lubiatowie  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

III. Wartość ½ części nieruchomości  obejmującej prawo współwłasności działki nr  251  w Lubiatowie wynosi netto – 37 500,00 zł słownie: ( trzydzieści siedem  tysięcy pięćset ).

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy

sprzedaży w formie aktu notarialnego.

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze rokowań ze współwłaścicielem , celem zniesienia współwłasności.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379205