Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 15/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001. Otmuchów ul. Władysława Jagiełły , działki nr 202/2, 1346/18, 1346/19 łącznego obszaru 0,1527 ha

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   60 /2014   z dnia  12 maja  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    15/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001. Otmuchów ul. Władysława Jagiełły , działki nr 202/2, 1346/18, 1346/19 łącznego  obszaru 0,1527 ha, arkusz mapy- 5. Tworzą kompleks działek zabudowanych budynkiem usługowo- handlowym oraz chodnikiem. Zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Otmuchowie  jest użytkownikiem wieczystych działek nr 202/2, 1346/18, 1346/19 oraz właścicielem budynków posadowionych na tych działkach.  

 

II. Przedmiotem sprzedaży są działki nr 202/2, 1346/18, 1346/19 łącznego  obszaru 0,1527 ha położone w Otmuchowie  pozostające w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Otmuchowie do dnia 11 września 2080 roku.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00032674/2 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów , w użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Otmuchowie.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

 

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. zabudowana  działki  nr 202/2, 1346/18, 1346/19 łącznego  obszaru 0,1527ha,  obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

IV. Wartość nieruchomości  wynosi   117 000,00 zł (sto siedemnaście tysięcy złotych), a wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 80 730,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści).

 

V. Sposób zapłaty –Kwota pozostała do zapłaty w wysokości 36 270,00 zł ( trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) zostanie uiszczona przez użytkownika wieczystego na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z użytkownikiem wieczystym Spółdzielnią Mieszkaniową w Otmuchowie.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379208