Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 18/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr  105 /2014   z dnia  19 września   2014 r.

 

W Y K A Z   NR    18/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 1. I.                   Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021  Nadziejów  gm. Otmuchów, działka nr 129/4  łącznego  obszaru 1.3900 ha stanowiące użytek –  PsIV, PsV,N, Bz  arkusz mapy- 1, użytkowana rolniczo.
 2. II.                 Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 129/4 obszaru 1.3900 ha będące własnością Gminy Otmuchów stanowiące  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N 00056669/8  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

 1. III.             Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy

 plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą

 Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz.

Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r.

utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr  129/4  obręb geodezyjny Nadziejów gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 1. IV.              Położenie nieruchomości- działka nr 129/4, obręb geodezyjny Nadziejów gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz terenów mieszkaniowych.
 2. V.                 Wartość nieruchomości  wynosi  netto 65 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt   pięć tysięcy  złotych).
 3. VI.               Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z odłączeniem działki z obecnej   KW ponosi nabywca.

 1. VII.           .Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech           

                           

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8379187