Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 20/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   113 /2014   z dnia  01 października   2014 r.

 

W Y K A Z   NR    20/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm (Dz. Urz. Woj. Op z 2003 r. Nr 2 poz. 59), . 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Ogrodowa nr 39 ,  działka nr  370/3 obszaru 0,0407 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, zabudowana budynkiem  usługowym, jednokondygnacyjnym, murowanym wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę nr 8381/9 z dnia 25 maja 1979 r. stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Mirosława Zielińskiego i Artura Mrozińskiego działających w imieniu i na rzecz spółki pod nazwą: Firma Handlowo- Usługowa Spółka Jawna Mirosław Zieliński Artur Mroziński z siedziba w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 1.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 370/3 obszaru 0,0407 ha stanowiąca użytek- tereny inne zabudowane –Bi położona w Otmuchowie przy ulicy Ogrodowej nr 39 zabudowana budynkiem użytkowym –pawilonem handlowym będącym obiektem jednopiętrowym, murowanym, dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, pokryty blachą, elewacja z cegły licowej o powierzchni zabudowy 62,70 m 2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Firmy Handlowo- Usługowej  Spółki Jawnej Mirosław Zieliński Artur Mroziński z siedziba w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 1.Ponadto  na działce nr 370/3 znajdują się dwa drzewa: kasztanowiec zwyczajny i wierzba krucha.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050913/2 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  Pierwszeństwo nabycia przysługuje właścicielowi nakładów poczynionych

na wybudowania budynku usługowego- pawilonu handlowego.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej miasta i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014 r. Działka nr 370/3,  obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalno- usługowej.

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 370/3 wynosi     łącznie 46 500,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset 00/100 ) w tym wartość drzewostanu w wysokości 500,00 zł. Do ceny nabycia zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nakłady poniesione na budowę budynku usługowego – pawilonu handlowego zlokalizowanego na działce 370/3 w wysokości 48 500,00 zł zostają zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Liczba odsłon: 734

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379184