Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 43/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Warszawska ,działka nr 665/1 obszaru 0,2041 ha stanowiących użytek – grunty orna klasy RIVa oraz Bi- inne tereny zabudowane, arkusz mapy 9, zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów działkowych, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową lub usług nieuciążliwych. Zabudowana jedną kondygnacją budynku murowanego, bez podpiwniczenia, przykrytego stropem o powierzchni zabudowy 327,34 m 2 i kubaturze 1047 m 3 .

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   178 /2015   z dnia  26 listopada   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    43/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r, poz. 1774) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Warszawska  ,działka

nr  665/1  obszaru  0,2041 ha stanowiących użytek –  grunty orna klasy RIVa oraz Bi- inne tereny zabudowane, arkusz mapy 9, zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów działkowych, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową lub usług nieuciążliwych. Zabudowana jedną kondygnacją budynku murowanego, bez podpiwniczenia, przykrytego stropem o powierzchni zabudowy 327,34 m 2 i kubaturze 1047 m 3 .

II. Przedmiotem sprzedaży jest  prawo własności działki nr 665/1   obszaru  0,2041 ha,  położonej w Otmuchowie przy ulicy Warszawskiej wraz z rozpoczętą budową znajdującą się na działce.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00041226/3  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 665/1 – obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów działkowych.

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  665/1 wraz z zabudowaniami posadowionymi na działce wynosi netto 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379124