Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 42/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Grodkowska ,działka nr 144 obszaru 3. 4028 ha stanowiących użytek – grunty orna klasy RIIIa i RIIIb, ps III, arkusz mapy 4, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę produkcji pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania , składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych, parkingów samochodów osobowych i ciężarowych, zieleni o charakterze izolacyjnym oraz zabudowy usług związanych z obsługa rolnictwa.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   178 /2015   z dnia  26 listopada   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    42/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015, poz. 1774)  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Grodkowska  ,działka

nr  144  obszaru  3. 4028 ha stanowiących użytek –  grunty orna klasy RIIIa i RIIIb, ps III, arkusz mapy 4, przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę produkcji pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania , składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych, parkingów  samochodów osobowych i ciężarowych, zieleni o charakterze izolacyjnym oraz zabudowy usług związanych z obsługa rolnictwa.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 144  obszaru 3.4028 ha,  położona w Otmuchowie przy ulicy Grodkowskiej.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00041226/3  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym

szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r. Nr 14, poz. 432) działka nr 144- obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę produkcji pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania, składowania i magazynowania( oznaczony na rysunku planu symbolem  1Pn, PSz, PSo, KS1, KS2, 2 Pn, PSz, PSo, KS1, KS2, ZI, RU, ZI).

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr 144 wynosi netto 884 000,00 zł ( słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379125