Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 41/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 84,60 m 2 , składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju na parterze budynku oraz 2 pokoi i przedpokoju na poddaszu budynku. Lokal posiada pomieszczenia przynależne – strych o pow. 32,60 m 2 mieszczący się w budynku. Grunt pod budynkiem w udziale 5745/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2. Nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkalne.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   151/2015   z dnia  06 października  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    41/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 782  ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0011 Kijów   gm. Otmuchów, działka nr 9/3, obszaru 0,0324 ha stanowiąca użytek –  , tereny mieszkaniowe B , arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym  nr 22  w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką, wybudowany przed 1939 rokiem   stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej  84,60 m 2 ,  składający się z jednego  pokoju, kuchni,  łazienki z wc oraz przedpokoju na parterze budynku oraz 2 pokoi i przedpokoju na poddaszu budynku.    

Lokal  posiada pomieszczenia przynależne – strych o pow. 32,60 m 2 mieszczący się w budynku.

Grunt pod budynkiem w udziale 5745/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2.

Nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkalne.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00057667/1 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń .

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94

Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr   9/3  obręb geodezyjny Kijów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 113 000,00 zł ( słownie: sto trzynaście  tysięcy) złotych  w tym wartość udziału w gruncie w 5745/10000 cz. wynosi – 4 500,00 zł słownie: (cztery tysiące pięćset) złotych.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie nieruchomości w dniu podpisania umowy sprzedaży.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.782), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379126