Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 38/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Otmuchowie przy ulicy Orkana I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Orkana działka nr 337 obszaru 0,0332 ha zabudowana budynkiem usługowym nr 4 , arkusz mapy-5, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

Załącznik nr  7 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   128 /2015   z dnia  31 sierpnia   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    38/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży położonej w Otmuchowie przy ulicy Orkana

 

Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r, poz. 782 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,  stanowiącej własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Orkana  działka nr  337 obszaru 0,0332 ha zabudowana budynkiem usługowym nr 4 , arkusz mapy-5, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży działka nr 337 wraz ze znajdującej się na niej budynkiem usługowym w zabudowie wolnostojącej niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 98,70 m 2 poł. w Otmuchowie przy ul. Orkana nr 4.

Nieruchomość położona jest w obszarze historycznego zabytkowego założenia urbanistycznego miasta Otmuchowa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 44/49, a zatem podlega ochronie konserwatorskiej.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00045593/4   z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 337 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności budynku usługowego oraz działki nr 337 położonych w Otmuchowie ul. Orkana nr 4  wynosi  łącznie z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży 290  000,00 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych.

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu. Cena tej nieruchomości ustalona w drodze przetargu podlega obniżeniu, ze względu na fakt iż wpisana jest do rejestru zabytków, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Otmuchowie uchwałą.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379130