Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 29/ 2015 Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0003 Buków gm. Otmuchów, działka nr 42/1, obszaru 0,1300 ha stanowiąca użytek – , tereny mieszkaniowe B , arkusz mapy- 3, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 34 w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką, wybudowany przed 1939 rokiem stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów
Załącznik nr  6  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa 
nr   113 /2015   z dnia  03 sierpnia  2015 r.
 
W Y K A Z   NR    29/ 2015
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. 
 
                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz .Urz. Woj. Op. z 2003 r. nr 2 poz. 59 ze zm.),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. 
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl  
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0003 Buków gm. Otmuchów, działka nr 42/1, obszaru 0,1300 ha stanowiąca użytek –  , tereny mieszkaniowe B , arkusz mapy- 3, zabudowana budynkiem mieszkalnym  nr 34  w zabudowie wolnostojącej , murowanym, krytym dachówką, wybudowany przed 1939 rokiem stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów. 
II. Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej  67,61 m 2 ,  składający się z dwóch  pokoi, kuchni, p.pokoju, łazienki.   
Lokal  posiada pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 2,20 m 2 mieszczącej się w budynku. 
Grunt pod budynkiem w udziale 2483/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2.
Nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkalne. 
 
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N 00072094/4  z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu w tym nie zawarte są umowy najmu lub dzierżawy. 
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/2/268/94
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr  42/1   obręb geodezyjny Buków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zwartej i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach. 
 
 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi 40 000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy) złotych  w tym wartość udziału w gruncie w 2483/10000 cz. wynosi – 6 000,00 zł słownie: (sześć tysięcy) złotych. 
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie nieruchomości w dniu podpisania umowy sprzedaży. 
 
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu. 
 
Wykaz sporządził: 
Magdalena Pośpiech                                      
Liczba odsłon: 534

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379140