Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 24/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Kościuszki nr 2 o powierzchni użytkowej 53,76 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc, spiżarni i przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka gospodarcza o powierzchni 11,36 m2 . Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 818 w udziale 1696/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   113 /2015   z dnia  03 sierpnia   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    24/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 , poz. 59 z 2003 r.) ze zm.

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Kościuszki nr 2  m. 3  oraz  udział 1696/10 000 w działce nr  818 obszaru 0,0708 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-111, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym,  mieszczącym 4 lokalami mieszkalnymi, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i dwóch  właścicieli lokali mieszkalnych i gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Kościuszki nr 2 o powierzchni użytkowej 53,76 m 2składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki z wc, spiżarni  i przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka gospodarcza o powierzchni  11,36 m2 .

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 818 w udziale  1696/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00067670/8  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z  miejscowym planem  szczegółowym  zagospodarowania przestrzennego  Otmuchów – Wschód , zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia z 2008 r. Nr 88, poz. 2087),

działka nr 818 obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa( oznaczona na rysunku planu symbolem 5MN(u).

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 70  000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy) w tym wartość udziału 1696/10 000 części w gruncie . Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu Danuty Niewidomy.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 436

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379145