Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 14/ 2015 Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0025 Starowice gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr 71/1, obszaru 0,2500 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku - rola II, arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym. Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr 75/1. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Przez teren działki przebiega nasłupowa linia energetyczna

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr 73  /2015   z dnia  01 czerwca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    14/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 , poz. 518. ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0025  Starowice  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  71/1,  obszaru 0,2500 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku  - rola II, arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.

Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr  75/1. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Przez teren działki przebiega nasłupowa linia energetyczna.

II.Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 71/1,  obszaru 0,2500 ha będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N 00055647/ 1  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.   

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   

III.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 71/1  obręb geodezyjny Starowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.

IV.Położenie nieruchomości- działka nr 71/1 , obręb geodezyjny Starowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych.

V.Wartość nieruchomości  wynosi  netto 15 000,00( słownie: piętnaście tysięcy )złotych.

VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca.

VII.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379154