Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 11/ 2015 . Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska nr 13 m. 4 oraz udział 350/10 000 w działce nr 296/9, obszaru 0,0625 ha stanowiących użytek – inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 6 lokali mieszkalnych i 3 lokale u, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 5 właścicieli lokali i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   64 /2015   z dnia  18 maja  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    11/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm.) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. ( Dz. Urz. Woj .Op. z 2006 Nr 53, poz. 1671)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.  

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska nr 13 m. 4  oraz  udział 350/10 000 w działce nr  296/9,  obszaru 0,0625 ha stanowiących użytek –  inne tereny zabudowane -Bi, arkusz mapy-5, zabudowanej  budynkiem mieszkalno- użytkowym  mieszczącym 6 lokali mieszkalnych i 3 lokale u, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 5 właścicieli lokali  i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem zbycia jest:

1.sprzedaż  lokalu  mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego na poddaszu budynku mieszkalno- użytkowego położonego w Otmuchowie Nyskiej nr 13 o pow. użytkowej 27,66 m 2składającego się z 1 pokoju , kuchni i  ½ części wc na korytarzu,

2.  prawo użytkowania wieczystego  gruntu pod budynkiem obejmującego  działkę nr 296/9   w udziale  350/10000 wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00050121/3 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 296/9 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wraz z I opłatą za użytkowanie wieczyste i kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynosi     łącznie 31  000,00 zł ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy).

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379157