Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 8/ 2015 Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Ogrodowa nr 18 m. 8 oraz udział 390/10 000 w działce nr 218/2 obszaru 0,0293 ha stanowiących użytek – tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanych budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym mieszczącym 17 lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 14 właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   43 /2015   z dnia  09 kwietnia   2015 r.

 

W Y K A Z   NR    8/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz.518 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Ogrodowa nr 18 m. 8  oraz  udział 390/10 000 w działce nr  218/2 obszaru 0,0293 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym mieszczącym 17 lokali mieszkalnych, stanowiącym współwłasność Gminy Otmuchów i 14 właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowników wieczystych gruntu pod budynkiem.

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 8 zlokalizowany na drugim  piętrze budynku mieszkalnego położonego w Otmuchowie Ogrodowej nr 18 o powierzchni użytkowej 23,70 m 2składający się z 1 pokoju , kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy  piwnica o powierzchni 5,90 m2 .

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 218/2   w udziale  390/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 8.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00054723/1  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta

 i Gminy  w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 218/2 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 40  000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy) w tym wartość udziału 390/10 000 części w gruncie . Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań z najemcą lokalu Magdaleną Nowak.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379161