Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 7/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, działka nr 213/7 łącznego obszaru 0,0212 ha stanowiąca użytek – zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp, arkusz mapy- 5, poł. w Otmuchowie ul. Ogrodowa stanowiąca własność Gminy Otmuchów. II. Przedmiotem zbycia w drodze zamiany jest działka nr 213/7 o powierzchni 0,0212 ha, poł. w Otmuchowie. Zamiana następuje za działkę nr 211, obszaru 0,0393 ha stanowiącej własność Józefa Dorosz.

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   38 /2015   z dnia  24 marca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    7/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  zbycia w drodze zamiany.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 , poz.518)  Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Otmuchów przeznaczonej  do zbycia w drodze zamiany.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001  Otmuchów,  działka nr 213/7   łącznego  obszaru 0,0212  ha stanowiąca użytek –  zurbanizowane tereny niezabudowane  -Bp, arkusz mapy- 5, poł. w Otmuchowie ul. Ogrodowa  stanowiąca  własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem zbycia w drodze zamiany jest działka nr 213/7 o powierzchni 0,0212 ha, poł. w Otmuchowie. Zamiana następuje za działkę nr 211, obszaru 0,0393 ha stanowiącej własność Józefa Dorosz.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N 00045593/4 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr  VIII/38/89 z dnia 7 listopada  1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego  1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr  XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działki  nr 211 i nr 213/7  obręb geodezyjny. Otmuchów zlokalizowana są w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr 213/7 o pow.0,0212 ha wynosi netto 13 000,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy) złotych

 V. Sposób zapłaty –zamiana za działkę nr 211 poł. w Otmuchowie.  

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zamiany w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379162