Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2015

W Y K A Z NR 6/ 2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży budynku użytkowego- byłej remizy. obręb geodezyjny 0023 RATNOWICE gm. Otmuchów, działka nr 111/2 łącznego obszaru 0,0110 ha

Załącznik nr  6 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   29 /2015   z dnia  02 marca  2015 r.

 

W Y K A Z   NR    6/ 2015

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży budynku użytkowego- byłej remizy.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 201 , poz.518)      Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Otmuchów przeznaczonej  do sprzedaży.

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0023 RATNOWICE  gm. Otmuchów,  działka nr 111/2   łącznego  obszaru 0,0110  ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 1, zabudowana budynkiem byłej remizy OSP użytkowana jako garaż , w zabudowie wolnostojącej . Jest to obiekt  murowany, niepodpiwniczony, krytym dachówką z wieżą, stanowiący  własność Gminy Otmuchów.

II. Przedmiotem sprzedaży jest budynku o powierzchni użytkowej 30,14 m 2 wraz z działką

nr 111/2 o powierzchni 0,0110 ha.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00055881/3  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr  XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka  nr 111/2  obręb geodezyjny Ratnowice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działki nr 111/2 oraz budynku byłej remizy o pow. użytkowej 30,14 m 2  wynosi netto 6 500,00 zł ( słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379163