Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Oferty Pracy

Liczba odsłon: 38510
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-17 14:10:00
Wyświetl historię zmian »
Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie. referent do spraw animacji sportu

 

OR.2110.1.2014

 

 

Ogłoszenie  o  stanowisku  urzędniczym

oraz  naborze  kandydatów  na  to  stanowisko

w  Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie.

 

1.   Nazwa  i  adres  jednostki:  Urząd  Miejski   48-385  Otmuchów  ul  Zamkowa 6. 

  1. 2.      Określenie  stanowiska  urzędniczego:  referent do spraw  animacji sportu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Otmuchowie.

3.  Określenie  wymagań  związanych  ze  stanowiskiem  urzędniczym  zgodnie  z  opisem 

       tego stanowiska:

 

       Wymagania  niezbędne:

 

a)      Wykształcenie: co najmniej średnie,

b)      staż  pracy, doświadczenie zawodowe:   co najmniej 2 letni staż pracy trenerskiej z młodzieżą ,dyspozycyjność w zakresie wykonywania pracy o różnych porach dnia i dniach tygodnia, osiągnięcia w zakresie kształcenia sportowego dzieci i młodzieży,

c)      posiadanie kwalifikacji w dziedzinie kultury fizycznej, ukończone kursy instruktora sportu, uprawnienia trenerskie w zakresie piłki nożnej oraz innych dyscyplin sportu,

d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  i  korzystania  z  pełni  praw  publicznych,

f)       stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  tym  stanowisku,

g)      nieposzlakowana  opinia.

 

     Wymagania  dodatkowe:

 

predyspozycje osobowościowe : umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność ,dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność, znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

 

4.   Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku  urzędniczym:

1)      szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,

2)      inicjowanie, organizacja oraz  prowadzenie zajęć, imprez sportowych, turniejów, mistrzostw dla dzieci i młodzieży na obiekcie Orlik,

3)      współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

4)      współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo- wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

5)      inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu poprzez prowadzenie działań na Orliku,

6)      wykonywanie  prac porządkowych na obiekcie „Orlik” w Otmuchowie, utrzymanie obiektu we właściwym stanie porządkowym i estetycznym,

7)      zapewnienie sprawności funkcjonowania obiektu „Orlik”, wykonywanie drobnych napraw.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

    - praca na obiekcie „Orlik”

    - wyposażenie stanowiska pracy: biurko, krzesło telefon, sprzęt sportowy,

    - fizyczne warunki pracy: praca wymagająca chodzenia, dobrej sprawności fizycznej.

   

6. Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

    zatrudnienia osób niepełnosprawnych , wynosi co najmniej 6% .

 

7Wymagane  dokumenty:

       dokumenty  obowiązkowe:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – CV

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach

e)  oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

   f)   oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

         przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

   g) oryginał kwestionariusza osobowego,

   h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

       zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

dokumenty  nieobowiązkowe:

a)  opinie, referencje,

b)   koncepcja  funkcjonowania  stanowiska  pracy.

 

 8 .Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

      - w zamkniętej i opisanej  kopercie : „Dotyczy naboru na stanowisko referent do

         spraw animacji sportu w  terminie”   do dnia 07 kwietnia 2014r. do godz.16.00

        a) osobiście- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 

            pok. 11

        b) pocztą – na adres Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6   48-385

         Otmuchów. Za datę złożenia przyjmuje się dzień wpływu aplikacji do sekretariatu

          Urzędu Miejskiego.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

- „Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie” oraz formularz  kwestionariusza osobowego opublikowane są na  stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie - otmuchow.probip.pl   zakładki: „Urząd Miejski”, „Praca w Urzędzie Miejskim”, „Zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze”.

   Formularz  kwestionariusza osobowego  otrzymać  można również  w  Wydziale  Organizacyjnym  Urzędu  Miejskiego  I p. pokój  Nr  14.

- Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz  tablicy  informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w  Otmuchowie.

 

Otmuchów, 2014-03-25                                                                    

 

                                                                                     BURMISTRZ

                                                                       

        mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Serwińska I.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-26 13:11:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376625