Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Oferty Pracy

Liczba odsłon: 38514
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-17 14:10:00
Wyświetl historię zmian »
Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie. „ Referent ds. Promocji i funduszy europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Otmuchowie”

                               Ogłoszenie  o  stanowisku  urzędniczym

                        oraz  naborze  kandydatów  na  to  stanowisko

                                  w  Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie.

 

 

1.   Nazwa i adres jednostki: Urząd  Miejski w Otmuchowie, 48-385 Otmuchów ul. Zamkowa 6. 

2.  Określenie  stanowiska  urzędniczego:  w Otmuchowie   -  Referent ds. Promocji i funduszy  europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  -   zatrudnienie  w  wymiarze 1 etatu.

  1. Określenie  wymagań  związanych  ze  stanowiskiem  urzędniczym  zgodnie  z  opisem  tego

     stanowiska:

1.   Wymagania  niezbędne:

a)      obywatelstwo  polskie,

b)      wykształcenie: wyższe zawodowe lub magisterskie, o kierunku europeistyka, administracja samorządowa, prawo lub ekonomiczne,

c)      staż  pracy: preferowany staż  pracy i doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach,      

d)     niekaralność  sądowa  za  przestępstwo  popełnione  umyślnie,

e)      pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystania  z  pełni  praw  publicznych,

f)       stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  tym  stanowisku,

   g)  dobra znajomość problematyki z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich, a w szczególności z programu: Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

h)  nieposzlakowana  opinia.

2.  Wymagania  dodatkowe   (uprawnienia   i   umiejętności   dodatkowe): 

   a)  dobra znajomość obsługi komputera  i  podstawowych programów  komputerowych  (w szczególności: Windows, Word,  Exel),

   b)  znajomość języka angielskiego,

   c)   znajomość terenu Gminy Otmuchów,

d)  podległość    służbowa  -  bezpośrednia  - Kierownik  Wydziału,  pośrednia  - Sekretarz  Miasta,  Burmistrz  Otmuchowa,

   e)   niezbędna duża  dyspozycyjność, 

   f)   dobrze widziana znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

   g)  umiejętność  pracy  w  zespole,  komunikatywność,

h)  pisemne  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym

   do  przeprowadzenia  naboru. 

3. Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku  urzędniczym:

1)      przygotowywanie wniosków o dotacje na zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetowych oraz przygotowywanie projektów dot. pozyskiwania środków finansowych                      z Unii Europejskiej,

2)      przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Rady Miejskiej w Otmuchowie wynikających z realizowanych zadań,

3)      przygotowywanie procedur przetargowych celem ustalenia wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym prac projektowo – kosztorysowych tych zadań, przygotowywanie umów i zleceń w tym zakresie z zachowaniem obowiązujących procedur i przepisów,

4)      nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych z punktu widzenia                        ich zgodności z umowami i zleceniami,

5)      przeprowadzanie odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z wymogami wynikającymi z zawartych umów i zleceń oraz innymi dokumentami stanowiącymi podstawę ich zawarcia,

6)      dokonywanie ostatecznych rozliczeń zadań inwestycyjnych i remontowych, archiwizowanie dokumentów i przekazywanie niezbędnych informacji i dokumentów                 do Wydziału Finansowego,

7)      opiniowanie pod względem formalnym dokumentów finansowych dotyczących  realizowanych zadań,

8)      prowadzenie reklamacji zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach gwarancji i rękojmi,

9)      opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

10)  prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Otmuchów”.

11)   prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy,

12)  prowadzenie spraw z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:   stanowisko  pracy mieści się w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, wyposażone jest w  sprzęt  biurowy: biurko, krzesło,  komputer z monitorem i drukarką, oprogramowania, dostęp do telefonu.

5.  W  miesiącu  poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  przekroczył  6%.

 

6.  Wymagane  dokumenty:

     dokumenty  obowiązkowe:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum  vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e)  oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnio-ne umyślnie,

e)      oświadczenie o niekaralności  lub  karalności za naruszenie dyscypliny finansów publi- cznych,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

dokumenty  nieobowiązkowe:

a)  opinie, referencje,

b)      koncepcja  funkcjonowania  stanowiska  pracy.

7.  Formularz  kwestionariusza osobowego oraz „Regulamin naboru na wolne stanowisko urzę- dnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie” opublikowany jest na  stronach Biuletynu  Infor-

      macji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie (http://otmuchow.probip.pl/) pod  hasłem: ogłoszenia – Burmistrza Otmuchowa – 2013 rok. .

8. Formularz  kwestionariusza osobowego  otrzymać  można również  w  Wydziale  Organi-zacyjnym  Urzędu  Miejskiego  I p. pokój  Nr  14  (tel.0774315016-7).

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy  naboru  na  stanowisko  ds. Promocji i funduszy  europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich  należy składać w sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6  pok. 11 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego.   w  terminie  do godziny 15:00 dnia  23 grudnia 2013 r.

10.  Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz  tablicy  informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w  Otmuchowie, w terminie do 7 dni od terminu wyznaczonego na złożenie dokumentów aplikacyjnych..

11.  Złożone dokumenty  aplikacyjne: list motywacyjny,  szczegółowe CV, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

 

  ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla

 potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Mie-

jskim w Otmuchowie.”

 

 

 

                                                                                               Burmistrz  Otmuchowa

                                                                                             

                                                                                        mgr inż. Jan  Woźniak

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………

3. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………

4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………….

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

6. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wykazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………………………....

10. Oświadczam, że pozostaję/nie*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1- 4 są zgodne z dowodem osobistym seria……nr……………

wydanym przez …………………………………………………………………………………………..

lub innym dowodem tożsamości………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………….                                                          ………………………………….

                 (miejscowość i data)                                                                                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

*)właściwe podkreślić

 

Autor: Cholewiński Z.
Data wytworzenia informacji: 2013-12-12
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-12-12 14:51:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376939