Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Oferty Pracy

Liczba odsłon: 38516
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-17 14:10:00
Wyświetl historię zmian »
Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie. „ Referent do spraw gospodarki mieniem komunalnym”

                              Ogłoszenie  o  stanowisku  urzędniczym

                        oraz  naborze  kandydatów  na  to  stanowisko

                                  w  Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie.

 

 

1.   Nazwa i adres jednostki: Urząd  Miejski w Otmuchowie, 48-385 Otmuchów ul. Zamkowa 6. 

2.  Określenie  stanowiska  urzędniczego:  „ Referent  do spraw gospodarki mieniem komunalnym”   w  Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie   -  zatrudnienie  w  wymiarze 1 et.

  1. Określenie  wymagań  związanych  ze  stanowiskiem  urzędniczym  zgodnie  z  opisem  tego

     stanowiska:

1.   Wymagania  niezbędne:

a)      obywatelstwo  polskie,

   b)  wykształcenie:  wyższe z zakresu administracji samorządowej lub prawnicze,

c)      staż  pracy: preferowany staż  pracy i doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach,      

d)     niekaralność  sądowa  za  przestępstwo  popełnione  umyślnie,

e)      pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystania  z  pełni  praw  publicznych,

f)       stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  tym  stanowisku,

g)  dobra znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte specyfiką tego stanowiska pracy, a w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy Kodeks Cywilny w zakresie zawierania umów najmu i dzierżawy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w zakresie podstawowym ustawa o VAT oraz znajomość problematyki ubezpieczania majątku.

h)       nieposzlakowana  opinia.

2.  Wymagania  dodatkowe   (uprawnienia   i   umiejętności   dodatkowe): 

   a)  dobra znajomość obsługi komputera  i  podstawowych programów  komputerowych  (w szczególności: Windows, Word,  Exel),

   b)   znajomość terenu Gminy Otmuchów,

c)      podległość    służbowa  -  bezpośrednia  - Kierownik  Wydziału Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego,  pośrednia  - Sekretarz  Miasta,  Burmistrz  Otmuchowa,

   d)   niezbędna duża  dyspozycyjność, 

   e)   dobrze widziana znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

c)        umiejętność  pracy  w  zespole,  komunikatywność,

g)  pisemne  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym

   do  przeprowadzenia  naboru. 

3. Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku  urzędniczym:

a)      kompletowanie i prowadzenie i dokumentacji dotyczącej gruntów komunalnych,

b)      kompletowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej mienia komunalnego gminy,

c)      przygotowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej dodatkowej komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

d)     prowadzenie wewnętrznej ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy Otmuchów,

e)      przygotowywanie materiałów dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości gminy w tym dróg,

f)       prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

g)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia majątku gminy, przygotowaniu ofert do ubezpieczycieli,

h)      znajomość  programu administracyjnego  PROSOD i prowadzenie ewidencji pism wpływających do Wydziału,  

i)        wystawianie faktur VAT i prowadzenie Wydziałowego rejestru VAT,

j)   przygotowywanie materiałów do zakładowego archiwum jak również prowadzenie archi- wum wydziałowego,

                                                                 - 2 -

 

      k)   zastępstwo  na  stanowisku  ds. planowania  przestrzennego i gospodarki mieniem komu nalnym,

     l)   kogo  pracownik zastępuje   -   stanowisko  ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:   stanowisko  pracy mieści się w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, wyposażone jest w  sprzęt  biurowy: biurko, krzesło,  komputer z monitorem i drukarką, oprogramowania, dostęp do telefonu.

5.  W  miesiącu  poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  przekroczył  6%.

 

6.  Wymagane  dokumenty:

       dokumenty  obowiązkowe:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum  vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e)  oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnio-ne umyślnie,

e)      oświadczenie o niekaralności  lub  karalności za naruszenie dyscypliny finansów publi- cznych,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

dokumenty  nieobowiązkowe:

a)  opinie, referencje,

b)      koncepcja  funkcjonowania  stanowiska  pracy.

7.  Formularz  kwestionariusza osobowego oraz „Regulamin naboru na wolne stanowisko urzę- dnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie” opublikowany jest na  stronach Biuletynu  Infor-

      macji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie (http://otmuchow.probip.pl/) pod  hasłem: ogłoszenia – Burmistrza Otmuchowa – 2013 rok. .

8. Formularz  kwestionariusza osobowego  otrzymać  można również  w  Wydziale  Organi-zacyjnym  Urzędu  Miejskiego  I p. pokój  Nr  14  (tel.0774315016-7).

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy  naboru  na  stanowisko  ds. gospodarki mieniem komunalnym”  należy składać w sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6  pok. 11  lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego.  
w  terminie  do godziny 15:00 dnia  23 grudnia 2013 r

10.  Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz  tablicy  informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w  Otmuchowie, w terminie do 7 dni od terminu wyznaczonego na złożenie dokumentów aplikacyjnych..

11.  Złożone dokumenty  aplikacyjne: list motywacyjny,  szczegółowe CV, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

 

  ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla

 potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Mie-

jskim w Otmuchowie.”

 

 

 

                                                                                               Burmistrz  Otmuchowa

                                                                                             

                                                                                        mgr inż. Jan  Woźniak

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………

3. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………

4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………….

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

6. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wykazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………………………....

10. Oświadczam, że pozostaję/nie*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1- 4 są zgodne z dowodem osobistym seria……nr……………

wydanym przez …………………………………………………………………………………………..

lub innym dowodem tożsamości………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………….                                                          ………………………………….

                 (miejscowość i data)                                                                                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

*)właściwe podkreślić

 

Autor: Cholewiński Z.
Data wytworzenia informacji: 2013-12-12
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-12-12 14:20:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376940