Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 15:02:00
Wyświetl historię zmian »
Skarbnik

Zadania  i  kompetencje Skarbnika  

 

I. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu.    

II. Skarbnik wykonuje zadania i obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.      

III. Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1. Prowadzenie gospodarki finansowej  Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

2. Opracowywanie projektu budżetu gminy,  sporządzanie informacji opisowej o projekcie budżetu, przygotowywanie układu wykonawczego budżetu.

3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz innych dokumentów związanych z budżetem.

4. Przestrzeganie właściwej realizacji uchwał Rady dotyczących budżetu i gospodarki finansowej.

5. Koordynowanie prac wydziałów i gminnych jednostek organizacyjnych nad projektem budżetu i sprawozdaniem z wykonania budżetu.

6. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań finansowych.

7. Organizowanie, sprawowanie i nadzorowanie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie związanym z planowaniem i realizacją budżetu.

8. Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania budżetu.

9. Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości.

10. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac związanych z ustawą o rachunkowości.              

11. Występowanie do Burmistrza z wnioskami o przeprowadzenie kontroli zagadnień związanych z gospodarką finansową.

12. Analizowanie planów finansowych podległych  jednostek  organizacyjnych.

13. Rozliczanie gminnych jednostek organizacyjnych z osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków.

14. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zaciągania kredytów i pożyczek,

15. Prowadzenie centralnego rejestru umów  i  zleceń.

16. Kontrolowanie i analizowanie sprawozdań z wykonania budżetu między innymi pod kątem przestrzegania dyscypliny budżetowej.

17. Prowadzenie rozliczeń finansowych z sołtysami.

18. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym  oraz  innymi  instytucjami finansowymi powiązanymi z działalnością finansową gminy.

19. Opracowywanie materiałów dla potrzeb Rady i jej Komisji.

20. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376901