Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 15:02:00
Wyświetl historię zmian »
Urząd Stanu Cywilnego

ul. Zamkowa 6 p. 9
48-385 Otmuchów
mgr inż. Joanna Zielińska
usc-otmuchow@o2.pl
(77) 431 50 16; (77) 431 50 17 wew. 32
(77) 431 50 16

Pracą Urzędu kieruje kierownik. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 

I.  Z zakresu  prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

     1. Aktualizacja danych oraz usuwanie niezgodności w Bazie Usług Stanu Cywilnego. 

2. Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów.

3. Sporządzanie aktów stanu cywilnego.

4. Sporządzanie i wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń.

5. Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego.

6. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń przewidzianych przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

7. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

8. Aktualizacja rejestru PESEL, RDO oraz nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego po zarejestrowaniu zdarzenia lub dokonaniu zmian w aktach s.c.

9. Prowadzenie korespondencji z konsularnymi placówkami polskimi i za granicą.

10.Sporządzanie statystycznych sprawozdań w zakresie spraw określonych w aktach stanu cywilnego.

11. Występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

12. Organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim.

13. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o stanie cywilnym.

14. Powiadamianie właściwych organów o zawarciu związku małżeńskiego obywatela polskiego z obcokrajowcem.

15. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu od złożenia zapewnień.

16. Prowadzenie spraw związanych z unieważnianiem aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia.

17. Prowadzenie postępowań oraz dokonywanie czynności materialno-technicznych w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego.

18. Prowadzenie spraw związanych z wyniesieniem ksiąg s.c. poza lokal USC.

      19. Nanoszenie w aktach s.c. wzmianek wynikających z decyzji sądów oraz organów administracji w sprawach rozwodu, separacji, zmiany imion i nazwisk oraz sprostowań aktów s.c.

20. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do poprzedniego nazwiska.

21. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

  1. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

23. Wpisywanie treści zagranicznych aktów s.c. do polskich ksiąg s.c.

24. Odtwarzanie treści aktów s.c. w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi oraz sporządzonych za granicą.

25. Zmiana imion i nazwisk oraz ustalanie ich brzmienia i pisowni.

 26. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce, w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci.

27.  Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, danych w rejestrze PESEL odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.

II. Z  zakresu ewidencji  ludności :

1. Przyjmowanie stron w sprawach ewidencji ludności i załatwianie ich spraw.

2. Prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udzielanie informacji z tych rejestrów.

3. Aktualizacja danych oraz usuwanie niegodności w rejestrze PESEL. 

4. Występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

5. Prowadzenie rejestru wyborców.

6. Sporządzanie sprawozdań właściwych dla spraw z zakresu ewidencji ludności.

7. Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów z zakresu ewidencji ludności.

8. Prowadzenie spraw związanych z repatriacją.

 

III.   Z  zakresu   dowodów  osobistych:

1. Wydawanie dowodów osobistych.

2. Aktualizacja danych oraz usuwanie niegodności w Rejestrze Dowodów Osobistych.

3. Wydawanie zaświadczeń oraz udostępnianie danych z RDO w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

4. Prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

5. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.

 

IV. Z zakresu ochrony zdrowia, spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego

1. Współpraca z zakładami służby zdrowia działającymi na terenie Gminy.

2. Prowadzenie akcji profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia dla poszczególnych grup mieszkańców.

3. Współdziałanie z instytucjami sanitarnymi w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

4. Zgłaszanie organom inspekcji sanitarnej a także zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowań, podejrzeń o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne po otrzymaniu takich wiadomości.

5. Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania.

6. Przygotowywanie zezwoleń i nadzór nad zbiórkami publicznymi

7. Przygotowywanie decyzji dotyczących zgromadzeń i imprez masowych.

8. Przygotowywanie pod względem techniczno-organizacyjnym kampanii związanych z wyborami ławników do sądów.

 

V. Z zakresu kultury, sportu, turystyki, zdrowia.

1. Organizowanie, tworzenie placówek kulturalnych oraz nadawanie im statutów oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.

2. Nadzór nad funkcjonowaniem świetlic wiejskich.

3. Współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz rządowymi instytucjami kultury.

4. Organizowanie na terenie Gminy działalności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej.

5. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w rozwoju kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy przy realizacji zadań.

6. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami w rozwoju turystyki oraz udzielanie im pomocy przy realizacji zadań.

7. Prowadzenie spraw z zakresu finansowania działalności podmiotów działających zgodnie  z wymogami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, a w szczególności:

a)    przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na finansowanie z budżetu Gminy Otmuchów działalności pożytku publicznego,

b)    przygotowywanie i przedkładanie corocznie Radzie Miejskiej do uchwalenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności pożytku publicznego

c)    przygotowywanie umów z podmiotami realizującymi zadania z zakresu pożytku publicznego na realizację zadań objętych dofinansowaniem z budżetu Gminy,

d)    opiniowanie pod względem merytorycznym i zgodności z preliminarzem finansowym rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych przedstawianych do rozliczenia przez organizacje pożytku publicznego w ramach zawartych umów.

8. Udzielanie pomocy merytorycznej i obsługa Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.

10. Prowadzenie rejestru innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

 

VI. Nadzór nad kompleksem rekreacyjno – sportowym „ORLIK”                                         

1. Szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy.

2. Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej.             

3. Organizacja imprez, turniejów i mistrzostw.

4. Włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań.

5. Współpraca z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki.

6. Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy. 

7. Zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych.

8. Inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu.

9. Koordynowanie prac porządkowych.

10. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

                                                                                                                                                        

VII. Z   zakresu  pozostałych spraw:                                                                                       

1. Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania.

2. Przygotowywanie  pod  względem techniczno – organizacyjnym  kampanii  związanych z wyborami  ławników  do  sądów.

3. Współpraca z zakładami służby zdrowia działającymi na terenie Gminy.

4. Prowadzanie  akcji  profilaktycznych  z  zakresu  ochrony  zdrowia dla  poszczególnych  grup mieszkańców.

5. Współdziałanie   z   instytucjami   sanitarnymi   w   przypadku   zaistnienia  chorób zakaźnych i  innych przypadków zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

6. Zgłaszanie  organom  inspekcji  sanitarnej,  a  także  zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowań,  podejrzeń  o  zachorowanie  oraz  zgonów  na choroby zakaźne po  otrzymani takich wiadomości.

7. Udzielanie  pomocy  merytorycznej  i  obsługa  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

8. Przygotowywanie zezwoleń i nadzór nad zbiórkami publicznymi.

9. Przygotowywanie  decyzji dotyczących zgromadzeń i  imprez  masowych oraz nadzór nad ich przeprowadzaniem.

10. Prowadzenie  kancelarii  tajnej  Urzędu  Miejskiego.

 

Liczba odsłon: 4617

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376905