Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 15:02:00
Wyświetl historię zmian »
Wydział Budżetowy, Podatków i Opłat

                                Wydział  Budżetowy, Podatków i Opłat

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 I. Z zakresu finansów.                                                                                                                 

1. Opracowywanie budżetu gminy oraz analiza jego wykonania.

2. Przygotowywanie wytycznych w zakresie opracowywania projektu budżetu.

3. Analiza przebiegu wykonania budżetu i zabezpieczenie równowagi budżetowej, w tym w celu racjonalnego dysponowania  środkami, opiniowanie wniosków o zmiany budżetowe i opracowania projektów zmian budżetowych;

4. Przygotowywanie dokumentów do realizacji, bieżąca kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.

5. Wykonywanie dyspozycji finansowych.

6. Prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Gminy i organu zgodnie z ustawą o rachunkowości i  na potrzeby sprawozdawczości.

7. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz jednostkowych sprawozdań.

8. Przekazywanie zgodnie z planem środków pieniężnych podległym jednostkom budżetowym.

9. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o finansach publicznych w związku z realizacją budżetu gminy.

10. Prowadzenie ewidencji mienia i wykonywanie innych czynności zgodnie z zasadami rachunkowości.

11. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT, w tym ewidencji faktur VAT oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

12. Wycena rocznej i okresowej inwentaryzacji materiałów i środków trwałych.

13. Sporządzanie przelewów, dowodów KW i czeków bankowych.

14. Współdziałanie z regionalną izba obrachunkową.

15. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.   

II. Z zakresu  wymiaru  podatków  i  opłat:

   1. Sporządzanie wymiaru podatków.

   2. Prowadzenie kart podatników od gospodarstw rolnych i od nieruchomości dla poszczególnych podatników.

   3. Wprowadzanie zmian powierzchni gruntów na podstawie zawiadomień ze Starostwa Powiatowego w Nysie,

   5.Gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzania wymiaru podatkowego.

   6. Sporządzanie rejestrów wymiarowych  przypisów i  odpisów.

   7. Wysyłanie nakazów płatniczych podatku.

   8. Prowadzenie rejestru przypisów oraz odpisów podatkowych.

 

 III. Z zakresu  księgowości  podatkowej:

   1. Prowadzenie  księgowości  dotyczącej podatków i opłat.

   2. Rozliczanie sołtysów z zebranych rat podatku.

   3. Naliczanie prowizji dla sołtysów.

   4. Rozliczanie  poborcy  podatkowego.

   5. Sporządzanie  miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych.

IV. Z zakresu  pozostałych  spraw:

   1. Przygotowywanie decyzji w sprawie umorzeń,  odroczeń  i rozkładania na raty  podatków.

   2. Prowadzenie  egzekucji podatków  ( decyzje,  upomnienia,  tytuły  wykonawcze).

   3. Prowadzenie aktualizacji spisu rolnego.

     4. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

     5. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków.

     6. Załatwianie interesantów.

     7. Archiwizowanie dokumentów.

     8. Prowadzenie  spraw  z  zakresu  zabezpieczenia  zaległości  podatkowych  (wpisy hipoteczne).

     9. Przyjmowanie  wniosków,  naliczanie  i wydawanie decyzji w sprawach zwrotu podatku  akcyzowego dla podatników podatku rolnego dla podatników podatku rolnego.

    10. Przygotowywanie  i  przekazywanie akt do archiwum.

    11. Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń z zakresu pomocy publicznej.

    12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanej pomocy publicznej.

 

Liczba odsłon: 2415

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376904