Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 15:02:00
Wyświetl historię zmian »
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

Pracami Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego kieruje kierownik. 

Magdalena Pospiech
pospiech-magdalena@o2.pl
tel.: 77 431 50 16; 77 431 50 17; 77 431 50 16


  Do  zadań Wydziału  należy w szczególności:

 

I.   Z  zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt:

 1. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów po uprzednich oględzinach,  wymierzanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

2. Prowadzenie  działań zapewniających przestrzeganie  wymagań  i  norm  wpływu  zachowań osób  fizycznych  i  jednostek  organizacyjnych  na   środowisko  naturalne.

3. Przyjmowanie informacji i raportów o stanie środowiska, opracowywanych przez WIOŚ   w Opolu oraz  współpraca  z innymi jednostkami samorządu w zakresie ochrony środowiska, popularyzacja ochrony środowiska wśród mieszkańców.

4. Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami, współpraca  ze  schroniskami dla zwierząt bezdomnych,

5. Opracowywanie uchwał oraz zawieranie umów dotyczących ochrony bezdomnych zwierząt.

6. Przyjmowanie informacji o zagrożeniu chorobami zakaźnymi, przekazywanie poleceń Powiatowego lekarza weterynarii w celu usunięcia zagrożenia chorobami.

7. Opiniowanie do zatwierdzania przez Burmistrza planów łowieckich, przygotowywanie opinii o wydzierżawieniu obwodu łowieckiego. Mediacje dla polubownego rozstrzygania  spraw o odszkodowania.

8. Przygotowywanie opinii w sprawie zalesień gruntów porolnych, udostępnianie mieszkańcom uproszczonego planu  urządzenia lasu komunalnego.

9. Opracowywanie danych do POŚ i innych wymaganych opracowań, planów, programów, raportów.                                                                                                         10. Realizacja  zadań wynikających z Programu  Ochrony Środowiska oraz  opracowywanie  raportów  z  tego  zakresu.

11. Prowadzenie postępowania  w  sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

12. Prowadzenie postępowań o wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach, przeprowadzanie  procedury w zakresie  uzgodnień z  właściwym  organami.

13. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku orz dokonywanie wpisów zgodnie z określonym zakresem czynności.

14. Naliczanie opłat emisyjnych za korzystanie ze środowiska i prowadzenie ewidencji w tym zakresie, dla  Gminy Otmuchów oraz odrębnie dla Gospodarstwa Komunalnego.

15. Przyjmowanie wniosków o udzielenie (wypłatę) dofinansowania do inwestycji ekologicznych i opracowywanie umówna w/w dotacje.                          

16. Prowadzenie postępowań w  przypadkach naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony  środowiska oraz wykonywanie kontroli w związku z interwencjami mieszkańców.

17. Organizowanie usuwania odpadów komunalnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, ustalanie tras, kontrola ilości usuwanych odpadów, interwencje w przypadku nie stosowania się mieszkańców do zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, nakazywanie mieszkańcom podłączenia się do  kanalizacji jeżeli taka istnieje.

18. Wydawanie zezwoleń na usuwanie odpadów komunalnych przez podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne.

19. Nadzór nad utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach na terenie  Gminy.

20. Zagospodarowywanie  lasu komunalnego oraz nadzór nad jego utrzymaniem.

21. Prowadzenie  i  nadzorowanie segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy oraz określanie dalszych potrzeb w tym zakresie.

22. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

23. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych,  zbiorników bezodpływowych i istniejących oczyszczalni przydomowych. Kontrola ilości usuwanych odpadów i nieczystości płynnych, wydawanie decyzji ustalających postępowanie zastępcze  oraz naliczanie opłat w tym zakresie.

24. Prowadzenie spraw w zakresu utrzymania czystości  i  przestrzegania  wymogów  sanitarnoporządkowych na terenie gminy.

25. Projektowanie, organizacja i nadzór nad montażem placów zabaw na terenie gminy.

26. Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nysie w zakresie przestrzegania czystości i porządku.

27. Sprzedaż materiałów budowlanych z odzysku ( krawężniki, płytki chodnikowe itp.).

28. Prowadzenie ewidencji kąpielisk, przygotowywanie projektów uchwał RM w tym zakresie.

29. Nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed  zanieczyszczeniem,  ustalanie zakazów wprowadzania ścieków do wody  -  oględziny  w terenie w przypadkach odprowadzania ścieków i zanieczyszczania  wód.

30. Zaopatrzenie w wodę, współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  w Otmuchowie, w szczególności w zakresie ustalania taryf na ceny wody i ścieków.

31. Zobowiązanie mieszkańców zagrożonych powodzią do wykonania posiadanymi siłami i środkami pilnych prac zabezpieczających przed  powodzią.

32. Współpraca  ze  spółkami wodnymi.

33. Prowadzenie postępowań w zakresie korzystania z urządzeń  wodnych ( cieki , rowy  itp..), uczestnictwo w postepowaniach dotyczących pozwoleń wodno-prawnych.

34. Opiniowanie wniosków  w sprawie  wydawania przez Starostę decyzji  zatwierdzających  program  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi.

35. Przyjmowanie informacji o wytwarzanych  odpadów  niebezpiecznych  w ilości do 1 tys. ton rocznie.

36. Wydawanie zgody na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów składowanych  w innym miejscu niż składowisko odpadów.

37. Prowadzenie  wojewódzkiej bazy wyrobów azbestowych,  przyjmowanie  oświadczeń  właścicieli o posiadaniu lub demontażu wyrobów z azbestu.

38. Realizacja Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych.

39. Wprowadzanie danych do Wojewódzkiej Bazy Wyrobów Zawierających Azbest.

40. Prowadzenie monitoringu byłego wysypiska odpadów komunalnych.                                               

41. Wprowadzanie danych dotyczących emisji w zakresie zanieczyszczeń powietrza do systemu KOBIZE.                       

42. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.                                  

43. Opracowywanie ankiet zawierających informacje dotyczące ochrony środowiska dla Starostwa Powiatowego w Nysie i firm wykonujących opracowania strategiczne.               

44. Występowanie do WIOŚ w Opolu z wnioskami o podjęcie czynności kontrolnych.                         

45. Współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie ochrony obszaru NATURA 2000 oraz udział w informowaniu społeczeństwa w sprawach prowadzonych przez RDOŚ w Opolu, przygotowywanie pism z potwierdzeniem okresu obwieszczenia także dla Wojewody Opolskiego.                                                                                                                                

46. Opiniowanie dokumentów przesyłanych z województwa i powiatu.                                                        

47. Prosument Opolski – przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do OZE, ich kompletowanie i przesyłanie do WFOŚ i GW.                                                                                                               

48. Realizacja wniosków dotyczących udzielania informacji o środowisku.                                 II. Z zakresu rolnictwa.                          

1. Współpraca  z  ośrodkami  doradztwa rolniczego,  szczególnie w  zakresie szkoleń organizowanych dla rolników.

2. Przygotowywanie  umów 10-cio letnich na  dzierżawę  gruntów  rolnych.

3. Prowadzenie postępowań w sprawach klęsk żywiołowych w rolnictwie: susza,  porost zbóż,  pożar,  gradobicie itp., współdziałanie w tym zakresie z ODR i UW.

4. Prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży drewna pozyskiwanego na terenach własnych.

5. Prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania funduszy sołeckich.

6. Przygotowywanie decyzji nakazujących właścicielowi dokonanie zabiegów ochronnych przeciwdziałających degradacji gruntów rolnych.

7. Sprawowanie opieki nad cmentarzami oraz pomnikami walk i męczeństwa,  z  punktu  widzenia    utrzymania  ich  oraz  terenów przyległych.

8. Popularyzacja rolnictwa ekologicznego, rozwój przedsiębiorczości wśród rolników, współpraca       z instytucjami i organizacjami rolniczymi.

 

III.    Z  zakresu  zasobów mienia komunalnego.                                                                                      Do zadań Wydziału w tym zakresie należy prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  mieniem  komunalnym,  a  w  szczególności:

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w zakresie uregulowanym ustawą.

2. Sprzedaż,  oddawanie  w   użytkowanie  wieczyste,  użyczenie  lub   dzierżawę  nieruchomości gminnych.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

4. Sprzedaż  oraz  oddawanie  w  użytkowanie  wieczyste   działek  budowlanych, gruntów rolnych i pozostałych.

5. Przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy.

6. Organizowanie  przetargów   na   sprzedaż,  oddawanie  w  użytkowanie  wieczyste,  dzierżawę nieruchomości gminnych.

7. Wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu.

8. Prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów  procentowych  w  częściach wspólnych budynków i gruntów.

9. Regulowanie   w   księgach  wieczystych  stanu  prawnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu.

10. Wykonywanie bądź rezygnacja z prawa pierwokupu nieruchomości.

11. Przekazywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy.

12. Prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniami.

13. Organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

14. Prowadzenie spraw  z  zakresu  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo własności.

15. Udział  w  pracach  związanych  z  aktualizacją  planu  zagospodarowania przestrzennego  w zakresie zagospodarowania terenów stanowiących  własność Gminy

16. Wykonywanie zadań wynikających z pełnomocnictwa notarialnego udzielonego  aktem  notarialnym  rep. A nr 3678/2012 z dnia 26.11.2012r.

17. Przygotowywanie informacji o przybytku i ubytku mienia gminy(druki OT, PT, LT).                    

18. Przygotowywanie Rejestru VAT, przechowywanie książek obiektów.

19. Ubezpieczanie majątku gminy, przygotowywanie majątku do ubezpieczenia, likwidacja szkód

 IV. Z  zakresu  spraw  geodezyjnych:

1. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń nieruchomości.

2. Prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości.

3. Zatwierdzanie podziałów geodezyjnych.

4. Planowanie  i  wnioskowanie  potrzeb  rzeczowych i finansowych celem zapewnienia   odpowiednich  środków  w  budżecie  Gminy na wykonanie drobnych prac geodezyjnych dla   potrzeb  Urzędu ( wyrysy, wypisy, odpisy, mapy podziałowe).

5. Administrowanie gruntami komunalnymi.

6. Zaopatrywanie w mapy i dane geodezyjne niezbędne dla działalności  pracowników  Urzędu.

7. Prowadzenie wewnętrznej ewidencji gruntów.

8. Przygotowywanie materiałów i  projektów uchwał   Rady Miejskiej   w   sprawie  nazewnictwa ulic  i  placów.

9. Prowadzenie dokumentacji numeracji porządkowej budynków i nieruchomości.

10. Prowadzenie  spraw  dotyczących  regulacji stanu prawnego  dróg   i  innych   nieruchomości gminnych.

11. Regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.

12. Prowadzenie  dzierżaw  gruntów  komunalnych  przeznaczonych   czasowo  do  użytkowania rolniczego.

13. Przygotowywanie  umów na oddawanie w  użyczenie,  dzierżawę  nieruchomości  gminnych.

14. Przygotowywanie   umów  na  dzierżawę   ogródków   działkowych   oraz  regulowanie  stanu terenowo - prawnego gruntów  wspólnot  mieszkaniowych.

15. Prowadzenie   procedury  ustalanie  opłat  rocznych z  tytułu użytkowania wieczystego  gruntów,  trwałego   zarządu,  dzierżawy, oraz opłat adiacenckich (z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie  miejscowym na cele rolne i leśne) oraz ich aktualizowanie.

16. Prowadzenie i aktualizacja mapy ewidencyjnej (dla celów wewnętrznych).

17. Sporządzanie  wykazów  użytkowników  wieczystych  oraz dzierżawców gruntów  dla potrzeb Wydziału Budżetu, Podatków i Opłat Urzędu.

18. Występowanie do Wojewody o dodatkową komunalizacje mienia Skarbu Państwa.

19. Organizowanie przetargów na dzierżawę gruntów gminnych.

20. Wystawianie faktur VAT na dzierżawę gruntów oraz dla użytkowników wieczystych.

21. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków  geodezyjnych,  grawimetrycznych  i  magenetycznych.

23. Przygotowywanie  projektów  uchwał  Rady Miejskiej,  informacji  oraz opinii na  potrzeby

       Burmistrza,   z  zakresu  prowadzonych spraw.

 

V. Z zakresu Panowania  Przestrzennego.                                                                                     

1. Inicjowanie  i  koordynowanie  prac  związanych  ze  sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego oraz dokonywaniem zmian w  tych  planach, a w  szczególności:

a. Dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu Gminy przeznaczonych  do opracowania miejscowych planów zagospodarowania   przestrzennego.

b. Dokonywanie  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych.

c. Organizowanie   zamówień   publicznych  na   wykonywanie  planów   miejscowych  oraz zmian studium, a także na sporządzanie projektów decyzji  o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  w tym: gromadzenie, przechowywanie  bieżących  i  uchylonych  planów.

3. Orzekanie o sposobie zagospodarowania przestrzennego terenu w przypadkach ustalenia w planach zagospodarowania przestrzennego zasad ich tymczasowego zagospodarowania.

4. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów dla inwestycji, a w przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego zlecanie przygotowania takiej decyzji.

5.  Ustalanie zgodności podziałów  geodezyjnych  terenów z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Udostępnianie informacji dotyczących ochrony środowiska określonych ustawą o dostępie  do  informacji o środowisku i jego ochronie, w  przypadku  wniosków o wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

7. Ocenianie i prognozowanie oddziaływania inwestycji na środowisko przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego ( ustawa Prawo Ochrony Środowiska) oraz przy wydawaniu decyzji o ustalaniu warunków zabudowy o zagospodarowaniu terenu.

8. Udział w planowaniu zamierzeń inwestycyjnych gminy w zakresie architektoniczno – urbanistycznym.

9. Opiniowanie  wstępnych  podziałów  nieruchomości  oraz  prowadzenie  spraw  związanych  z  ustalaniem  warunków  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.

10. Opiniowanie  pod  kątem  zgodności  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  zamierzeń gospodarczych.

11. Wydawanie   opinii   w  zakresie   zgodności   wniosków   z   planem   zagospodarowania przestrzennego,   lub   w   razie   braku  planu  stosując  odpowiednio   przepisy   o  ustalaniu warunków  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.

12. Współdziałanie  z  Powiatowym  Inspektoratem  Nadzoru  Budowlanego.

13. Inicjowanie  powołania  i  współpraca  z  komisją  nadzoru  urbanistycznego.

14. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

15. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

16. Występowanie w imieniu Burmistrza o decyzje o  warunkach zagospodarowania terenu  i  o pozwolenie na budowę,  w  przypadkach kiedy inwestorem jest Gmina.

17. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz z planów miejscowych.

18. Opiniowanie w formie postanowienia wstępnych projektów podziału nieruchomości.

19. Wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam na terenie miasta.         

20. Prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach będących własnością gminy, z wyłączeniem pasa drogowego, w tym sporządzanie umów.

21. Współdziałanie w opracowywaniu ofert inwestycyjnych.

22. Prowadzenie  postępowań w  prawach związanych z  koncesjonowaniem  wydobycia kopalin.

23.Opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin.

24. Opiniowanie planów ruchu kopalni.

25. Prowadzenie ewidencji złóż kopalin.

26. Opiniowanie zezwoleń na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych klasy I – III.            

27. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej.               

 

Liczba odsłon: 2440
Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 23:51:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376908