Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 15:02:00
Wyświetl historię zmian »
Wydział Gospodarki Komunalnej, Działalności Gospodarczej, Infrastruktury, Funduszy Europejskich i Promocji.

ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów
Kazimierz Mentel
umig@otmuchow.pl
tel.: 77 431 50 16; 77 431 50 17
fax: 77 431 50 16

Pracami Wydziału Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich kieruje Kierownik. Do zadań tego Wydziału należy w szczególności:

Do zadań Wydziału należy w szczególności:                                                                                                                  

                                                                                                                                                               I.  Z   zakresu   spraw  infrastrukturalnych,  inwestycji  i  remontów:

   1. Organizowanie  i   nadzorowanie procesów  inwestycyjnych  i  remontowych  w  zakresie   zadań   realizowanych  przez  Gminę,  a  w szczególności:

  a. Ustalanie  wykonawców  prac projektowo-kosztorysowych,  przygotowywanie  umów  na  wykonawstwo w  tym zakresie, monitorowanie ich realizacji i rozliczanie z powierzonych zadań.

  b. Ustalanie  wykonawców   zadań   inwestycyjnych  i  remontowych,  zlecanie  im  robót  z  zachowaniem   obowiązujących   procedur.

  c. Nadzorowanie   realizacji  zadań  w szczególności  z  punktu  widzenia  ich  zgodności  z  zawartymi  umowami  i  harmonogramami  robót.

  d. Kontrolowanie  przebiegu  robót  w  terenie.

  e. Przygotowywanie odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz potwierdzanie ich  realizacji,  zgodnie  z wymogami  wynikającymi z umów i  innych  dokumentów  określających zakres  i  czas realizacji.

  f. Dokonywanie  rozliczeń  zadań  inwestycyjnych  i  remontowych.

  g. Wykazywanie  szczególnej  dbałości o dobro Gminy w procesie przygotowywania i realizacji zadań  inwestycyjnych.

   h. Prowadzenie  reklamacji  inwestycji  z  zakresu  właściwości  Wydziału.

   i. Opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych.                                                                                                        j. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych remontów i inwestycji.

 

 

II.  Z  zakresu  utrzymania  i  remontów  dróg  i  ich  infrastruktury: 

  1. Utrzymanie  we właściwym stanie  i  rozwój  infrastruktury drogowej oraz sprawowanie  funkcji  zarządcy w odniesieniu do dróg  Gminnych, a  w  szczególności  przez:

  a. Prowadzenie  ewidencji  dróg  gminnych  i  miejskich  lokalnych.

  b. Kontrolę stanu  technicznego  nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego.

  c. Dokonywanie  okresowych przeglądów  stanu  technicznego  dróg i  obiektów inżynierskich, związanych  z  drogami.

  d. Realizację  zadań   w   zakresie  remontów  kapitalnych  i inwestycji drogowych  w  tym dróg transportu rolnego.

  e. Prowadzenie  spraw  związanych  z   organizacją  ruchu  drogowego,   w   tym   zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia   robót  w pasie drogowym.

f. Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów  nie  związanych  z  gospodarką drogową i na inne zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg lokalnych (gminnych).

  g. Wydawanie  opinii w  sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg  gminnych  i   zakładowych.

  h. Planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych.

  i. Orzekanie  o  przywróceniu  pasa  drogowego  drogi gminnej  i   lokalnej  miejskiej  do  stanu pierwotnego  w  przypadkach  jego  naruszenia.

  j. Przygotowanie  zarządzeń w  sprawie usuwania  zakrzewień  i    zadrzewień  utrudniających widocz­ność na  drogach gminnych.

  k. Prowadzenie  spraw  związanych  z  oznakowaniem  pionowym  i  poziomym  na    drogach gminnych i  lokalnych.

 2. Współpraca  z  Zarządem  Dróg  Powiatowych  w   Nysie   i  Generalną  Dyrekcją   Dróg     Krajowych  i  Autostrad  w  zakresie utrzymania i eksploatacji  dróg  powiatowych  na terenie Gminy  Otmuchów.

 3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji na terenie gminy :

 - opiniowanie wniosków komunikacyjnych mieszkańców gminy do  Starostwa  Powiatowego,

 - opiniowanie rozkładów jazdy  (realizowanych przez PKS  i  innych przewoźników),

 - prowadzenie  remontów  przystanków  autobusowych,

 - pomoc w organizacji nowych tras jazdy w komunikacji publicznej,

4. Ustalanie lokalizacji nowych przystanków wraz z budową   wiat przystankowych.

5. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,  a  w  szczególności:

      a. Wybór w drodze przetargu wykonawcy na  utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.

 b. Współdziałanie z radami sołeckimi przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz osiedlowych.

 c. Gromadzenie piasku na  okres  zimowy i ustalanie miejsc jego składowania,

6. Bieżący nadzór nad utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy.

7. Nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia dróg, ulic i placów, rozliczanie zużycia energii elektrycznej  w  zakresie  oświetlenia  oraz  opiniowanie  pod  względem  merytorycznym faktur w  tym zakresie.

 

       III. Z  zakresu  rozwoju:                                                                                               

1. Prowadzenie   spraw   związanych  z   promocją   inwestycyjną  i  gospodarczą  Gminy,  pozyskiwaniem  środków  finansowych   na   finansowanie  jej  rozwoju,  a  w  szczególności:

            a. Inicjowanie  i  opracowywanie:  prognoz, programów, analiz i  planów  dotyczących  rozwoju gospodarczego  Gminy,  w tym  planów  inwestycyjnych  oraz  okresowa  ich  weryfikacja   w  oparciu  o  analizę  potrzeb  w  tym  zakresie.

            b. Opracowywanie  projektów  planów  budżetowych  w  zakresie  zadań  inwestycyjnych  oraz ewentualnych  zmian  w tym  zakresie.

            c. Pozyskiwanie  inwestorów,  ich  kompleksowa  obsługa  w  zakresie   właściwości   Wydziału oraz  tworzenie  warunków  sprzyjających  inwestowaniu  na  terenie  Gminy.

            d. Poszukiwanie  partnerów dla przedsięwzięć gospodarczych Gminy.

            d. Przygotowywanie wniosków  o  dotacje na zadania  inwestycyjne realizowane ze środków budżetowych.

            e. Współpraca  z  jednostkami,  instytucjami  organizacjami  krajowymi  i  zagranicznymi  w  zakresie rozwoju Gminy.

            f. Pobudzanie  inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego.

            g. Prowadzenie  akcji   informacyjnej  o stosowanych ulgach i preferencjach  wobec podmiotów gospodarczych.

            h. Prowadzenie spraw  związanych z wdrażaniem przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy  w ramach różnych źródeł finansowania.  2. Prowadzenie reklamacji   remontów   z  zakresu  właściwości  wydziału  - lokale mieszkalne i użytkowe,

   2. Organizowanie  prac  związanych  z  podejmowaniem   i   realizacją    inicjatyw  związanych z modernizacją i  remontami  infrastruktury  komunalnej  oraz  współpraca  w  tym  zakresie  z organizatorami  tych  przedsięwzięć.

   3. Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych.

   4. Prowadzenie spraw z zakresu  gospodarki  lokalami  mieszkalnymi  i  użytkowymi, a w szczególności:

       a. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych.

       b. Prowadzenie spraw związanych z przydziałami lokali, współpraca w tym zakresie z Społeczną Komisją Mieszkaniową.

   5. Współdziałanie  ze wspólnotami mieszkaniowymi, i zarządcami nieruchomościami.

     6. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych - przygotowywani dokumentacji  przetargowej.

     7. Realizacja  zadań z zakresu zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i   odprowadzania   ścieków.

     8. Nadzorowanie  funkcjonowania  targowiska  miejskiego oraz wyznaczanie dodatkowych  miejsc targowych i ustalanie opłat z tego tytułu.

     9. Prowadzenie spraw z zakresu  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych, a w szcze- gólności:

       a. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, cofania i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

       b. Współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

       c. Ustalanie wysokości opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.   

  10. Prowadzenie   Gminnej   ewidencji  zabytków  oraz spraw związanych z ochroną zabytków  w

     zakresie właściwości Gminy.

     11. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności przewozowej w zakresie transportu osobowego.

     12. Rozliczanie zużycia energii elektr.  w zakresie eksploatacji  Ratusza, budynku  administracyjnego Urzędu Miejskiego, świetlic wiejskich i.t.d.  ( z wyłączeniem dróg, ulic i placów ).

     13. Realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania  ścieków  - weryfikacja taryf na wodę.

   14. Prowadzenie spraw  związanych z wdrażaniem przedsięwzięcia z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w ramach dostępnych źródeł finansowania.

     15. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczania zainstalowanych urządzeń komunalnych,  zgłaszanie szkód w  imieniu Gminy.  

       

IV. Z zakresu promocji i funduszy europejskich:

   1. Do zadań z tego zakresu należy szeroko pojęta promocja Gminy oraz pozyskiwanie finansowych  środków  zewnętrznych,  a  w  szczególności:

       a. Uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach o  charakterze  promocyjnym.

              b. Stały monitoring funduszy pomocowych kierowanych do gmin,   małych   i   średnich   przedsiębiorstw  oraz organizacji pozarządowych, w  celu  pozyskiwania  funduszy zewnętrznych.

     c. Współdziałanie z  instytucjami  i  innymi   jednostkami   organizacyjnymi  przy  ustalaniu  źródeł  pozyskiwania środków finansowych oraz przygotowywaniu  wniosków  w  tym  zakresie i  ich  rozliczanie.

              d. Prowadzenie  działań  w   zakresie  pozyskiwania  finansowych  środków    pomocowych  na realizację przez  Gminę  zadań,  udzielanie   jak  najdalej  idącej pomocy   sołectwom  i   jednostkom  organizacyjnym   Gminy  w zakresie  pozyskiwania  zewnętrznych  środków  finansowych oraz ich  rozliczanie  w  przypadku  zadań realizowanych  przez  Gminę,  a  w  przypadku  zadań  realizowanych przez  sołectwa  udzielanie  jak   najdalej   idącej   pomocy  w tym zakresie.

       e. Nawiązywanie  kontaktów  i  współpraca z instytucjami dysponującymi środkami  finansowymi  przeznaczonymi na aktywizację gospodarczą Gminy.

       f. Przygotowywanie  wniosków  i  innych  elementów  dokumentacji   z   zakresu  pozyskiwania środków  finansowych  na  zadania   realizowane  przez  Gminę  oraz  ich  rozliczania.

       g. Udzielanie pomocy rolnikom indywidualnym oraz osobom  fizycznym  w   tworzeniu   nowych podmiotów  gospodarczych  i  w  opracowywaniu wniosków  kierowanych  do  funduszy  pomocowych o wsparcie celowe.

       h. Koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie realizacji programów „Odnowa  wsi” i „Lider”, udzielanie  jak najdalej  idącej  pomocy  sołectwom  w  tym  zakresie.

       i. Stałe informowanie przedsiębiorców, jednostek szkolnictwa, kultury i sportu,  organizacji  pozarządowych  i sołectw o funduszach pomocowych,  z  ich  zakresu  działania.

       j. Przekazywanie  informacji  dotyczących   Gminy  środkom  masowego   przekazu,  promocja Gminy  w  mediach  lokalnych  i  ponad  lokalnych,  gromadzenie,  opracowywanie  i  przekazywanie  informacji  do  prasy,  radia  i  telewizji  o ważniejszych  wydarzeniach   na   terenie Gminy  -   w  uzgodnieniu  z Burmistrzem,

      k. Inicjowanie  i  koordynowanie tworzenia  i wydawania  materiałów  promocyjnych  oraz  opracowywanie   części  informacyjnych  dotyczących  Gminy. 

      l. Koordynowanie   współpracy  międzynarodowej  z regionami partnerskimi,  przygotowywanie spotkań  z tym związanych.

      m. Organizacja  imprez   promujących  Gminę  przy  udziale  jednostek  organizacyjnych właściwych merytorycznie.

      n. Koordynowanie  spraw związanych  z   udziałem   Gminy   w   związkach   i  porozumieniach międzygminnych.

      o. Gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących  Gminy,  wykonywanie  analiz w  tym  zakresie.

      p. Wykonywanie  obowiązków  pełnomocnika  Burmistrza  Otmuchowa  ds.  kontaktów   z   mediami.

 

V. Z zakresu działalności gospodarczej.                                                           

1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.                                                           

2. Nadzorowanie  działalności  przedsiębiorców   oraz współpraca z instytucjami związanymi  ze sferą  działalności  gospodarczej.                                                             

3. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

                                                                                                                     VI. Z   zakresu  nadzoru nad funkcjonowaniem Gospodarstwa  Komunalnego  w  Otmuchowie.

 1. Utrzymanie czystości i przestrzeganie wymogów sanitarno – porządkowych  w  gminie.

2. Utrzymywanie   terenów  zieleni  miejskiej.

3. Utrzymanie   infrastruktury  komunalnej  Gminy    (budynków, mieszkań, chodników itp.),

4. Opiniowanie pod względem merytorycznym wydatków realizowanych przez  Gospodarstwo  Komunalne,

5. Pozostałe zagadnienia   objęte   statutem  Gospodarstwa Komunalnego.

Liczba odsłon: 2301

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376907